Chuyển đổi Long thành String trong Java

Miêu tả

Để chuyển đổi Long thành String, bạn có thể sử dụng một trong hai phương thức sau: String.valueOf() hoặc Long.toString().

Sử dụng phương thức String.valueOf()

Nếu bạn đã đọc chương về chuyển đổi Int thành String, tại đó chúng ta cũng sử dụng String.valueOf() với tham số là số nguyên. Tương tự, sử dụng khái niệm nạp chồng phương thức, chúng ta cũng có thể chuyển đổi Long thành String với phương thức này. Cú pháp là:

public static String valueOf(long i)  

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng phương thức String.valueOf() để chuyển đổi Long thành String trong Java.

public class LongToStringExample {
    public static void main(String args[]) {
        long i = 2393939345L;
        String s = String.valueOf(i);
        System.out.println("Gia tri cua s la: " +s);
    }
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua s la: 2393939345

Sử dụng phương thức Long.toString()

Phương thức Long.toString() là phương thức static của lớp Long để chuyển đổi Long thành String. Cú pháp như sau:

public static String toString(long i)

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng phương thức Long.toString() để chuyển đổi Long thành String trong Java.

public class LongToStringExample {
    public static void main(String args[]) {
        long i = 2393939345L;
        String s = Long.toString(i);
        System.out.println("Gia tri cua s la: " +s);
    }
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua s la: 2393939345

Bình luận