Chuyển đổi từ String thành Int trong Java

Miêu tả

Trong thực tế làm việc, đôi khi chúng ta cần thực hiện một số hoạt động liên quan tới toán học trên chuỗi mà chứa các Number. Bất cứ khi nào chúng ta nhận dữ liệu từ textfield hoặc textarea, thì dữ liệu được nhập là ở dưới dạng chuỗi. Nếu dữ liệu nhập vào là số nguyên, thì chúng ta cần chuyển đổi String thành Int. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng phương thức Integer.parseInt().

Phương thức parseInt() là phương thức static của lớp Integer.

Cú pháp của phương thức chuyển đổi từ String thành Int trong Java

public static int parseInt(String s)  

Ví dụ chuyển đổi String thành Int trong Java

public class StringToIntExample {
    public static void main(String args[]) {
        String s = "300";
        int i = Integer.parseInt(s);
        System.out.print("Gia tri cua (s + 100) la: ");
        System.out.println(s + 100);
        System.out.print("Gia tri cua (i + 100) la: ");
        System.out.println(i + 100);
    }
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua (s + 100) la: 300100
Gia tri cua (i + 100) la: 400

Bình luận