Anonymous Inner Class trong Java

Anonymous Inner Class là gì?

Một Inner Class được khai báo mà không kèm theo tên lớp được gọi là Anonymous Inner Class. Trong trường hợp như thế, chúng ta khai báo và khởi tạo chúng tại cùng một thời điểm. Nói chung, bạn nên sử dụng loại Inner Class này khi bạn muốn ghi đè phương thức của lớp hoặc Interface. Bạn theo dõi cú pháp sau để hiểu chi tiết hơn:

Cú pháp

// khai bao va khoi tao tai cung mot thoi diem
AnonymousInner inner_class = new AnonymousInner(){


   public void phuong_thuc(){
    // phan code cua phuong thuc
   }        
}; // ban chu y dau champ hay cuoi cung

Một Anonymous Inner Class có thể được tạo theo hai cách, đó là sử dụng các lớp (abstract hoặc concrete) hoặc các Interface.

Ví dụ Anonymous Inner Class trong Java

Trong ví dụ sau, mình sử dụng khái niệm Anonymous Inner Class trong khi ghi đè phương thức.

abstract class Cow {
    abstract void drink();
}


class AnonymousInnerExample {
    public static void main(String args[]) {


        // phan code khai bao va khoi tao mot lop Inner Class
        Cow p = new Cow() {
            void drink() {
                System.out.println("Cow likes drinking coffee!!!");
            }
        }; // phan ket thuc


        p.drink();
    }
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

Cow likes drinking coffee!!!

Ở trên, tên của Anonymous Inner Class được quyết định bởi Compiler và nó sẽ kế thừa lớp Cow và cung cấp trình triển khai cụ thể của phương thức eat().

Tiếp đó, một đối tượng của Anonymous Inner Class được tạo và được tham chiếu bởi biến tham chiếu p của kiểu Cow.

Ví dụ tạo Anonymous Inner Class bởi sử dụng Interface trong Java

interface Drinkable {
    void drink();
}


class AnonymousInnerExample {
    public static void main(String args[]) {
        Drinkable d = new Drinkable() {
            public void drink() {
                System.out.println("Cow likes drinking coffee!!!");
            }
        };
        d.drink();
    }
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

Cow likes drinking coffee!!!

Bình luận