Chuyển đổi String thành Date trong Java

Miêu tả

Trong Java, chúng ta có thể chuyển đổi String thành Date với sự giúp đỡ của phương thức parse() của lớp DateFormatSimpleDateFormat.

Ví dụ để chuyển đổi String thành Date trong Java

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;


public class StringToDateExample {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String stringDate = "22/01/2016";
        Date date1 = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").parse(stringDate);
        System.out.println(stringDate + "\t" + date1);
    }
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

22/01/2016  Fri Jan 22 00:00:00 ICT 2016

Ví dụ 2: minh họa cách chuyển đổi các kiểu String khác nhau thành Date

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;


public class StringToDateExample {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String stringDate1 = "22/01/2016";
        String stringDate2 = "22-Jan-2016";
        String stringDate3 = "01 22, 2016";
        String stringDate4 = "Fri, Jan 22 2016";
        String stringDate5 = "Fri, Jan 22 2016 23:37:50";
        String stringDate6 = "22-Jan-2016 23:37:50";
        SimpleDateFormat formatter1 = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
        SimpleDateFormat formatter2 = new SimpleDateFormat("dd-MMM-yyyy");
        SimpleDateFormat formatter3 = new SimpleDateFormat("MM dd, yyyy");
        SimpleDateFormat formatter4 = new SimpleDateFormat("E, MMM dd yyyy");
        SimpleDateFormat formatter5 = new SimpleDateFormat(
                "E, MMM dd yyyy HH:mm:ss");
        SimpleDateFormat formatter6 = new SimpleDateFormat(
                "dd-MMM-yyyy HH:mm:ss");
        Date date1 = formatter1.parse(stringDate1);
        Date date2 = formatter2.parse(stringDate2);
        Date date3 = formatter3.parse(stringDate3);
        Date date4 = formatter4.parse(stringDate4);
        Date date5 = formatter5.parse(stringDate5);
        Date date6 = formatter6.parse(stringDate6);
        System.out.println(stringDate1 + "\t" + date1);
        System.out.println(stringDate2 + "\t" + date2);
        System.out.println(stringDate3 + "\t" + date3);
        System.out.println(stringDate4 + "\t" + date4);
        System.out.println(stringDate5 + "\t" + date5);
        System.out.println(stringDate6 + "\t" + date6);
    }
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

22/01/2016  Fri Jan 22 00:00:00 ICT 2016
22-Jan-2016 Fri Jan 22 00:00:00 ICT 2016
01 22, 2016 Fri Jan 22 00:00:00 ICT 2016
Fri, Jan 22 2016    Fri Jan 22 00:00:00 ICT 2016
Fri, Jan 22 2016 23:37:50   Fri Jan 22 23:37:50 ICT 2016
22-Jan-2016 23:37:50    Fri Jan 22 23:37:50 ICT 2016

Bình luận