Tiến trình Checkout trong SVN

Subversion cung cấp lệnh checkout để tạo một bản sao thư mục làm việc từ một repository. Lệnh dưới đây sẽ tạo ra một thư mục mới trong thư mục làm việc hiện tại với tên là project_repo. Đừng lo lắng về địa chỉ URL repository, khi hầu hết thời gian, nó đã được cung cấp bởi người quản lý subversion với quyền truy cập thích đáng.

[tom@CentOS ~]$ svn checkout http://svn.server.com../svn/project_repo --username=tom

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

A    project_repo/trunk
A    project_repo/branches
A    project_repo/tags
Checked out revision 1.

Sau khi hoạt động checkout thành công, số hiệu phiên bản sẽ được in. Nếu bạn muốn quan sát nhiều thông tin hơn về repository, thì khi đó bạn thực hiện lệnh info.

[tom@CentOS trunk]$ pwd
/home/tom/project_repo/trunk

[tom@CentOS trunk]$ svn info

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Path: .
URL: http://svn.server.com../svn/project_repo/trunk
Repository Root: http://svn.server.com../svn/project_repo
Repository UUID: 7ceef8cb-3799-40dd-a067-c216ec2e5247
Revision: 1
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: jerry
Last Changed Rev: 0
Last Changed Date: 2013-08-24 18:15:52 +0530 (Sat, 24 Aug 2013)

[tom@CentOS trunk]$ 

Bình luận