Chia nhánh trong SVN

Hoạt động branch trong SVN tạo tuyến của sự phát triển. Nó là hữu ích khi ai đó muốn tiến trình phát triển phân theo hai hướng khác nhau. Chúng tôi giả sử rằng bạn đã công bố sản phẩm phiên bản 1.0, bạn có thể muốn tạo ra nhánh mới để phát triển phiên bản 2.0 mà được giữ riêng rẽ với phiên bản 1.0 để sửa các bug của nó.

Trong tình huống này, chúng ta sẽ theo dõi cách để tạo ra hoặc sáp nhập nhánh. Jerry không vui mừng vì sự xuất hiện xung đột (conflict) trong phiên bản trước, vì thế anh ta quyết định tạo một nhánh riêng của mình.

[jerry@CentOS project_repo]$ ls
branches tags trunk

[jerry@CentOS project_repo]$ svn copy trunk branches/jerry_branch
A     branches/jerry_branch

[jerry@CentOS project_repo]$ svn status
A +  branches/jerry_branch

[jerry@CentOS project_repo]$ svn commit -m "Jerry's private branch"
Adding     branches/jerry_branch
Adding     branches/jerry_branch/README

Committed revision 9.
[jerry@CentOS project_repo]$ 

Bây giờ Jerry đang làm việc trên nhánh riêng của mình. Anh ta thêm hoạt động sort cho mảng (array). Khi đó, code đã được chỉnh sửa của Jerry trông giống như sau:


[jerry@CentOS project_repo]$ cd branches/jerry_branch/

[jerry@CentOS jerry_branch]$ cat array.c 

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

#include <stdio.h>
#define MAX 16

void bubble_sort(int *arr, int n)
{
  int i, j, temp, flag = 1;
  for (i = 1; i < n && flag == 1; ++i) {
   flag = 0;
   for (j = 0; j < n - i; ++j) {
     if (arr[j] > arr[j + 1]) {
      flag = 1;
      temp = arr[j];
      arr[j] = arr[j + 1];
      arr[j + 1] = temp;
     }
   }
  }
}

void accept_input(int *arr, int n)
{
  int i;

  for (i = 0; i < n; ++i) 
  scanf("%d", &arr[i]);
}

void display(int *arr, int n)
{
  int i;

  for (i = 0; i < n; ++i)
  printf("|%d| ", arr[i]);

  printf("\n");
}

int main(void)
{
  int i, n, key, ret, arr[MAX];

  printf("Enter the total number of elements: ");
  scanf("%d", &n);

  /* Error handling for array overflow */
  if (n >MAX) {
   fprintf(stderr, "Number of elements must be less than %d\n", MAX);
   return 1;
  }

  printf("Enter the elements\n");
  accept_input(arr, n);

  printf("Array has following elements\n");
  display(arr, n);

  printf("Sorted data is\n");
  bubble_sort(arr, n);
  display(arr, n);

  return 0;
}

Jerry biên dịch và kiểm tra code của anh ta và sẵn sàng để commit những thay đổi của mình.

[jerry@CentOS jerry_branch]$ make array
cc   array.c  -o array

[jerry@CentOS jerry_branch]$ ./array 

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:


Enter the total number of elements: 5
Enter the elements
10
-4
2
7 
9
Array has following elements
|10| |-4| |2| |7| |9| 
Sorted data is
|-4| |2| |7| |9| |10| 

[jerry@CentOS jerry_branch]$ svn status
?    array
M    array.c

[jerry@CentOS jerry_branch]$ svn commit -m "Added sort operation"
Sending    jerry_branch/array.c
Transmitting file data .
Committed revision 10.

Trong khi đó, trên thân (trunk), Tom quyết định thực hiện hoạt động search. Tom thêm code cho hoạt động search và code của anh ta bây giờ trông như sau:


[tom@CentOS trunk]$ svn diff

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:


Index: array.c
===================================================================
--- array.c  (revision 10)
+++ array.c  (working copy)
@@ -2,6 +2,27 @@

 #define MAX 16

+int bin_search(int *arr, int n, int key)
+{
+  int low, high, mid;
+
+  low  = 0;
+  high  = n - 1;
+  mid  = low + (high - low) / 2;
+
+  while (low <= high) {
+   if (arr[mid] == key)
+     return mid;
+   if (arr[mid] > key)
+     high = mid - 1;
+   else
+     low = mid + 1;
+   mid = low + (high - low) / 2;
+  }
+
+  return -1;
+}
+
 void accept_input(int *arr, int n)
 {
  int i;
@@ -22,7 +43,7 @@

 int main(void)
 {
-  int i, n, arr[MAX];
+  int i, n, ret, key, arr[MAX];

  printf("Enter the total number of elements: ");
  scanf("%d", &n);
@@ -39,5 +60,16 @@
  printf("Array has following elements\n");
  display(arr, n);

+  printf("Enter the element to be searched: ");
+  scanf("%d", &key);
+
+  ret = bin_search(arr, n, key);
+  if (ret < 0) {
+   fprintf(stderr, "%d element not present in array\n", key);
+   return 1;
+  }
+
+  printf("%d element found at location %d\n", key, ret + 1);
+
  return 0;
 }

Sau khi duyệt, anh ta commit những thay đổi của mình.


[tom@CentOS trunk]$ svn status
?    array
M    array.c

[tom@CentOS trunk]$ svn commit -m "Added search operation"
Sending    trunk/array.c
Transmitting file data .
Committed revision 11.

Nhưng Tom tò mò về những gì Jerry đã làm trong nhánh riêng của cậu ta:


[tom@CentOS trunk]$ cd ../branches/
[tom@CentOS branches]$ svn up
A  jerry_branch
A  jerry_branch/array.c
A  jerry_branch/README

[tom@CentOS branches]$ svn log
------------------------------------------------------------------------
r9 | jerry | 2013-08-27 21:56:51 +0530 (Tue, 27 Aug 2013) | 1 line

Added sort operation
------------------------------------------------------------------------

Bằng cách quan sát thông báo log, Tom tìm thấy rằng Jerry thực hiện hoạt động sort. Tom thực hiện hoạt động search sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân, nó luôn luôn chắc rằng dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự. Nhưng nếu người sử dụng cung cấp dữ liệu chưa được sắp xếp. Trong tình huống này, hoạt động search nhị phân sẽ thất bại. Vì thế anh ta quyết định sắp xếp dữ liệu của Jerry trước khi thực hiện hoạt động search. Do đó anh ta yêu cầu nhập code từ nhánh của Jerry vào trong thân (trunk).


[tom@CentOS trunk]$ pwd
/home/tom/project_repo/trunk

[tom@CentOS trunk]$ svn merge ../branches/jerry_branch/
--- Merging r9 through r11 into '.':
U  array.c

Sau khi sáp nhập, array.c sẽ trông giống như sau:


[tom@CentOS trunk]$ cat array.c

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:


#include <stdio.h>
#define MAX 16

void bubble_sort(int *arr, int n)
{
  int i, j, temp, flag = 1;

  for (i = 1; i < n && flag == 1; ++i) {
   flag = 0;
   for (j = 0; j < n - i; ++j) {
     if (arr[j] > arr[j + 1]) {
      flag    = 1;
      temp    = arr[j];
      arr[j]   = arr[j + 1];
      arr[j + 1] = temp;
     }
   }
  }
}

int bin_search(int *arr, int n, int key)
{
  int low, high, mid;

  low  = 0;
  high = n - 1;
  mid  = low + (high - low) / 2;

  while (low <= high) {
   if (arr[mid] == key)
     return mid;
   if (arr[mid] > key)
     high = mid - 1;
   else
     low = mid + 1;
   mid = low + (high - low) / 2;
  }
  return -1;
}

void accept_input(int *arr, int n)
{
  int i;

  for (i = 0; i < n; ++i)
   scanf("%d", &arr[i]);
}

void display(int *arr, int n)
{
  int i;
  for (i = 0; i < n; ++i)
   printf("|%d| ", arr[i]);
  printf("\n");
}

int main(void)
{
  int i, n, ret, key, arr[MAX];

  printf("Enter the total number of elements: ");
  scanf("%d", &n);

  /* Error handling for array overflow */
  if (n > MAX) {
   fprintf(stderr, "Number of elements must be less than %d\n", MAX);
   return 1;
  }

  printf("Enter the elements\n");
  accept_input(arr, n);

  printf("Array has following elements\n");
  display(arr, n);

  printf("Sorted data is\n");
  bubble_sort(arr, n);
  display(arr, n);

  printf("Enter the element to be searched: ");
  scanf("%d", &key);

  ret = bin_search(arr, n, key);
  if (ret < 0) {
   fprintf(stderr, "%d element not present in array\n", key);
   return 1;
  }

  printf("%d element found at location %d\n", key, ret + 1);

  return 0;
}

Sau khi biên dịch và kiểm tra, Tom commit những thay đổi của anh ta tới repository.


[tom@CentOS trunk]$ make array
cc   array.c  -o array

[tom@CentOS trunk]$ ./array 
Enter the total number of elements: 5
Enter the elements
10
-2
8
15
3
Array has following elements
|10| |-2| |8| |15| |3| 
Sorted data is
|-2| |3| |8| |10| |15| 
Enter the element to be searched: -2
-2 element found at location 1

[tom@CentOS trunk]$ svn commit -m "Merge changes from Jerry's code"
Sending    trunk
Sending    trunk/array.c
Transmitting file data .
Committed revision 12.

[tom@CentOS trunk]$ 

Bình luận