Tài liệu tham khảo SVN

Các nguồn sau chứa tài liệu hữu ích về SVN. Mong bạn tham khảo chúng để hiểu sâu hơn những gì chúng tôi đã đề cập trong loạt bài này.

  • Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.
  • Apache Subversion - Nó là hệ thống quản lý phiên bản được phân phối miễn phí dưới Apache License
  • Apache Subversion at Wikipedia - Là Apache Subversion tại Wikipedia
  • Free Book - Nó là sách miễn phí về hệ thống điều khiển phiên bản Apache Subversion.
  • Former Website for subversion.apache.org - Đây là Website trước của dự án phần mềm Subversion, mà bây giờ Homepage là subversion.apache.org.

Các quyển sách hữu ích về SVN

Bình luận