Hoạt động Tag trong SVN

VCS hỗ trợ hoạt động tag, bằng cách sử dụng khái niệm này, một ai đó có thể đặt tên ý nghĩa cho một phiên bản cụ thể của code. Các thẻ cho phép cung cấp một tên khái quát và dễ ghi nhớ tới phiên bản cụ thể của code. Ví dụ, tên BASIC_ARRAY_OPERATIONS thì dễ ghi nhớ hơn là revision 4.

Hãy cùng chúng tôi quan sát hoạt động tag qua một ví dụ. Tom quyết định tạo một thẻ để mà anh ta có thể truy cập vào code dễ dàng hơn.

[tom@CentOS project_repo]$ svn copy --revision=4 trunk/ tags/basic_array_operations

Lệnh trên tạo ra kết quả sau:

A  tags/basic_array_operations/array.c
Updated to revision 4.
A     tags/basic_array_operations

Thao tác trên thực hiện thành công, một thư mục mới sẽ được tạo ra bên trong thư mục tags.

[tom@CentOS project_repo]$ ls -l tags/
total 4
drwxrwxr-x. 3 tom tom 4096 Aug 24 18:18 basic_array_operations

Tom muốn kiểm tra nó lần thứ 2 trước khi commit. Hoạt động status đang chỉ rằng hoạt động tag thực hiện thành công, vì thế anh ta có thể commit những thay đổi của anh ta một cách an toàn.

[tom@CentOS project_repo]$ svn status
A +  tags/basic_array_operations

[tom@CentOS project_repo]$ svn commit -m "Created tag for basic array operations"
Adding     tags/basic_array_operations

Committed revision 5.

Bình luận