Thực hiện các thay đổi trong SVN

Jerry kiểm tra phiên bản mới nhất của repository và bắt đầu làm việc trên dự án. Anh ta tạo một file array.c bên trong thư mục trunk.


[jerry@CentOS ~]$ cd project_repo/trunk/

[jerry@CentOS trunk]$ cat array.c

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả:

#include <stdio.h>
#define MAX 16

int main(void) {
  int i, n, arr[MAX];
  printf("Enter the total number of elements: ");
  scanf("%d", &n);

  printf("Enter the elements\n");

  for (i = 0; i < n; ++i) scanf("%d", &arr[i]);
  printf("Array has following elements\n");
  for (i = 0; i < n; ++i) printf("|%d| ", arr[i]);

  printf("\n");
  return 0;
}

Anh ta muốn kiểm tra code của mình trước khi commit.

[jerry@CentOS trunk]$ make array
cc   array.c  -o array

[jerry@CentOS trunk]$ ./array 
Enter the total number of elements: 5
Enter the elements
1
2
3
4
5
Array has following elements
|1| |2| |3| |4| |5| 

Anh ta biên dịch và kiểm tra code của mình và mọi thứ đang làm việc như mong đợi, bây giờ nó là thời gian để commit thay đổi.


[jerry@CentOS trunk]$ svn status
?    array.c
?    array

Subversion đang chỉ dấu "?" trước tên file bởi vì nó không biết những gì đã làm với các file này.

Trước khi commit, Jerry cần thêm file này tới quá trình diễn ra liệt kê thay đổi.

[jerry@CentOS trunk]$ svn add array.c 
A     array.c

Hãy cùng chúng tôi kiểm tra nó với tiến trình status. Subversion chỉ A trước array.c, nó nghĩa là, file này đã được thêm thành công vào quá trình diễn ra liệt kê các thay đổi.

[jerry@CentOS trunk]$ svn status
?    array
A    array.c

Để lưu giữ tệp array.c tới repository, sử dụng lệnh commit với tùy chọn -m theo sau bởi thông báo commit. Nếu bạn bỏ quên tùy chọn -m, subversion sẽ mang tới bộ soạn văn bản (text editor) mà tại đó bạn có thể gõ một thông báo nhiều dòng.

[jerry@CentOS trunk]$ svn commit -m "Initial commit"
Adding     trunk/array.c
Transmitting file data .
Committed revision 2.

Bây giờ tệp array.c đã được thêm thành công tới repository, và số phiên bản được đánh số thêm 1.

Bình luận