Validation Framework trong Struts 2

Để tránh các giá trị sai, chúng ta cần thực hiện trình xác nhận Validation trên các form mà người dùng đã đệ trình. Ví dụ, nếu người dùng viết email id là abc, chúng ta cần cung cấp error message tới người dùng mà đã nhập sai, để mà chúng ta chỉ có các thông tin có giá trị.

Dưới đây là ba cách để thực hiện trình Validation trong Struts 2 và đó là những gì chúng ta sẽ tìm hiểu trong chủ đề này:

Bởi Custom Validation. Tại đây, chúng ta phải triển khai Validatebale Interface (hoặc kế thừa lớp ActionSupport) và cung cấp trình triển khai của phương thức validate.

Bởi Input Validation (các validator được xây dựng sẵn). Struts 2 cung cấp một số các validator đã được định nghĩa trước để thực hiện trình validation. Đó là:

  • requiredstring validator
  • stringlength validator
  • email validator
  • date validator
  • int validator
  • double validator
  • url validator
  • regex validator

Bởi Ajax Validation (các validator được xây dựng sẵn với AJAX). Nếu bạn không muốn refresh trang, bạn có thể sử dụng jsonValidation Interceptor để thực hiện trình validation với AJAX.

Bình luận