prepare Interceptor trong Struts 2

prepare Interceptor gọi phương thức prepare() trên action nếu nó triển khai Preparable Interface. Nó gọi phương thức prepare() trước khi gọi phương thức execute().

Để sử dụng prepare Interceptor, bạn cần triển khai Preparable Interface trong lớp action của bạn và ghi đè phương thức prepare của nó. Theo mặc định, nó được tìm thấy trong default stack, vì thế bạn không cần xác định nó một cách tường minh.

prepare Interceptor chỉ định nghĩa một tham số, đó là:

alwaysInvokePrepare: theo mặc định, nó được thiết lập là true.

Ví dụ prepare Interceptor trong Struts 2

<action name="login" class="com.hoctv.LoginAction">
    <interceptor-ref name="params"/>
    <interceptor-ref name="prepare"/>
    <result name="success">login-success.jsp</result>
</action>

Lớp Action

Lớp Action phải triển khai Prepare Interface và ghi đè phương thức prepare().

package com.hoctv;
import com.opensymphony.xwork2.Preparable;
public class LoginAction implements Preparable{
private String name,password;


public String getName() {
    return name;
}
public void setName(String name) {
    this.name = name;
}
public String getPassword() {
    return password;
}
public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
}
public void prepare() throws Exception {
    System.out.println("Trinh prepare logi");
}


public String execute(){
    System.out.println("Trinh logic thuc su");
    return "success";
}
}

Bình luận