ajax Validation trong Struts 2

Struts 2 cung cấp sự hỗ trợ cho AJAX Validation. Trong trường hợp này, page sẽ không refresh hoặc reload, vì thế điều này làm tăng hiệu suất. Nó được thực hiện ngầm định bởi sử dụng JavaScript, ví dụ: được sử dụng cho trình Validation ở Client-Side.

Để sử dụng AJAX Validation, bạn cần thêm dojo plugin trong project của bạn.

Giới thiệu jsonValidation Interceptor

AJAX Validation được thực hiện bởi jsonValidation Interceptor. Nó không được tìm thấy trong default stack, vì thế bạn cần định nghĩa nó một cách tường minh. Chính nó không thực hiện bất cứ trình validation nào, và đó là tại sao nó phải được sử dụng với Validation Interceptor. Nó được tìm thấy trong jsonValidationWorkflowStack, mà bao gồm jsonValidation, validation và workflow interceptor và basicstack.

Các bước để thực hiện AJAX Validation

  • Tạo form để lấy input từ người dùng.
  • Kế thừa lớp ActionSupport trong action của bạn.
  • Định nghĩa validation trong validation.xml file.
  • Định nghĩa result name cho thông điệp lỗi và đăng ký jsonValidationWorkflowStack trong struts.xml file.

Ví dụ để thực hiện AJAX Validation

Trong ví dụ này, chúng ta tạo 4 page, như sau:

Tạo index.jsp

Cho input từ người dùng. Nó nhận name, password, và email id từ người dùng.

<%@ taglib  uri="/struts-tags" prefix="s"%>
<%@ taglib uri="/struts-dojo-tags" prefix="d"%>
<html>
<head>
<d:head/>
</head>
<body>
<marquee>Registration Form.............</marquee>


<s:form action="register">
<s:textfield name="name" label="Username"></s:textfield>
<s:textfield name="email" label="Email ID"></s:textfield>
<s:password name="password" label="Password"></s:password>
<d:submit validate="true" type="image" src="register-now.jpg">
</d:submit>
</s:form>


</body>
</html>

Tạo lớp action

: Lớp này kế thừa lớp ActionSupport và ghi đè phương thức validate.

RegisterAction.java

package mypack;


import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;


public class Register extends ActionSupport{
private String name,password,email;


//Phuong thuc setter va getter


public String execute(){
    return "success";
}
}

Tạo validation file

Tại đây chúng ta đang sử dụng bundled validator để thực hiện trình validation.

Register-validation.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


    <validators>


    <field name="name">
    <field-validator type="requiredstring">
    <message>Name khong duoc de trong</message>
    </field-validator>
    </field>


    <field name="email">
    <field-validator type="requiredstring">
    <message>Email ID khong duoc de trong</message>
    </field-validator>
    <field-validator type="email">
    <message>Xin nhap mot email id hop le</message>
    </field-validator>
    </field>


    <field name="password">
    <field-validator type="requiredstring">
    <message>Password khong duoc de trong</message>
    </field-validator>
    <field-validator type="stringlength">
    <param name="minLength">5</param>
    <param name="maxLength">10</param>
    <message>Password khong the it hon 5 hoac dai hon 10</message>
    </field-validator>


    </field>


    </validators>

Tạo struts.xml

xml file định nghĩa một result bởi tên đã nhập, và một interceptor là jsonValidatorWorkflowStack.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<struts>

<package name="a" extends="struts-default">

<action name="register" class="mypack.Register">
<interceptor-ref name="jsonValidationWorkflowStack"></interceptor-ref>

<result name="success">/welcome.jsp</result>
<result name="input">/index.jsp</result>
</action>

</package>
</struts>      

Tạo các thành phần view

JSP file đơn giản này hiển thị thông tin về người dùng.

welcome.jsp

<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>
Welcome, <s:property value="name"/>

Bình luận