email Validation trong Struts 2

email Validator kiểm tra xem trường đã cho có địa chỉ email hợp lệ không. Nó chỉ làm việc nếu trường là không trống.

Các tham số của email Validator trong Struts 2

Chỉ có một tham số được định nghĩa cho email Validator, đó là:

 • fieldName: xác định tên trường mà để được validate. Nó chỉ bắt buộc trong Plain-Validator.

Ví dụ email validation

Cho Plain Validator:

<validators>
  <!-- Vi du cho Plain Validator -->
  <validator type="email">
     <param name="fieldName">email</param>
       <message>Nhap mot dia chi email hop le</message>    
     </validator>

</validators>

Cho Field Validator:

<validators>
  <!-- Vi du cho Field Validator -->
  <field name="email">
     <field-validator type="email">
     <message>Nhap mot dia chi email hop le.</message>   
    </field-validator>
  </field>

</validators>

Ví dụ đầy đủ email validation trong Struts 2

Tạo index.jsp

Cho input từ người dùng. Nó nhận name, password, và email id từ người dùng.

<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>
<html>
<head>
<STYLE type="text/css">
.errorMessage{color:red;}
</STYLE>
</head>
<body>

<s:form action="register">
<s:textfield name="email" label="Nhap dia chi email"></s:textfield>
<s:submit value="register"></s:submit>
</s:form>

</body>
</html>

Tạo lớp action

: Lớp này kế thừa lớp ActionSupport và ghi đè phương thức validate.

RegisterAction.java

package com.hoclaptrinh;

import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;

public class Register extends ActionSupport{
private String email;

public String getEmail() {
  return email;
}

public void setEmail(String email) {
  this.email = email;
}

public String execute(){
  return "success";
}

}

Tạo validation file

Tại đây chúng ta đang sử dụng bundled validator để thực hiện trình validation.

Register-validation.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

    <validators>

    <field name="email">
    <field-validator type="requiredstring">
    <message>Email Id khong duoc de trong</message>
    </field-validator>
    <field-validator type="email">
    <message>Xin nhap dia chi email hop le</message>
    </field-validator>

    </field>

    </validators>

Tạo struts.xml

xml file định nghĩa một result bởi tên đã nhập, và một interceptor là jsonValidatorWorkflowStack.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<struts>

<package name="default" extends="struts-default">
<action name="register" class="com.hoclaptrinh.Register">
<result name="input">index.jsp</result>
<result>welcome.jsp</result>
</action>

</package>

</struts>   

Tạo các thành phần view

JSP file đơn giản này hiển thị thông tin về người dùng.

welcome.jsp

<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>

Dia chi email la:,<s:property value="email"/>

Bình luận