regex Validation trong Struts 2

Regex Validator xác nhận chuỗi đã cung cấp với Regular expression đã cho. Nó có thể được sử dụng trong password, security key, … Có 4 tham số được định nghĩa cho Regex Validator, đó là:

  • fieldName: xác định tên trường mà để được validate. Nó chỉ bắt buộc trong Plain-Validator.
  • expression: xác định regular expression.
  • caseSensitive: xác định rằng có nên so khớp theo cách phân biệt kiểu chữ không. Theo mặc định là true.
  • trim: xác định xem có nên cắt tỉa chuỗi trước khi so khớp không. Theo mặc định là true.

Ví dụ regex validation

Cho Plain Validator:

<validators>
 <!-- Vi du cho Plain Validator -->
          <validator type="regex">
              <param name="fieldName">data</param>
              <param name="expression">[A-Z,a-z,0-9]{5}</param>
          <message>Du lieu phai gom 5 ky so dang chu-so</message>
          </validator>


</validators>

Cho Field Validator:

<validators>
    <!-- Vi du cho Field Validator -->
         <field name="data">
        <field-validator type="regex">
          <param name="expression">[A-Z,a-z,0-9]{5}</param>
          <message>Du lieu phai gom 5 ky so dang chu-so</message>
        </field-validator>
    </field>


</validators>

Ví dụ đầy đủ regex validation trong Struts 2

Tạo index.jsp

Cho input từ người dùng. Nó nhận name, password, và email id từ người dùng.

<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>
<html>
<head>
<STYLE type="text/css">
.errorMessage{color:red;}
</STYLE>
</head>
<body>
<marquee>validation...........</marquee>
<s:form action="register">
<s:textfield name="data" label="Data"></s:textfield>
<s:submit value="register"></s:submit>
</s:form>


</body>
</html>

Tạo lớp action

: Lớp này kế thừa lớp ActionSupport và ghi đè phương thức validate.

RegisterAction.java

package com.hoclaptrinh;


import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;


public class Register extends ActionSupport{
private String data;


public String getData() {
    return data;
}


public void setData(String data) {
    this.data = data;
}


public String execute(){
    return "success";
}


}

Tạo validation file

Tại đây chúng ta đang sử dụng bundled validator để thực hiện trình validation.

Register-validation.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


        <validators>


        <!--<field name="data">
        <field-validator type="regex">
        <param name="expression">[A-Z,a-z,0-9]{5}</param>
        <message>Du lieu phai gom 5 ky so dang chu-so</message>
        </field-validator>
        </field>


        -->
        <field name="data">
        <field-validator type="regex">
        <param name="expression">[A,a][A-Z,a-z,0-9]{5}</param>
        <message>Du lieu phai gom 6 ky so dang chu-so va bat dau voi a hoac A</message>
        </field-validator>
        </field> 


        </validators>

Tạo struts.xml

xml file định nghĩa một result bởi tên đã nhập, và một interceptor là jsonValidatorWorkflowStack.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>


<struts>


<package name="default" extends="struts-default">
<action name="register" class="com.hoclaptrinh.Register">
<result name="input">index.jsp</result>
<result>welcome.jsp</result>
</action>


</package>


</struts>  

 

Tạo các thành phần view

JSP file đơn giản này hiển thị thông tin về người dùng.

welcome.jsp

<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>


Du lieu la,<s:property value="data"/>

Bình luận