Học Struts2

Struts 2 Framework được sử dụng để phát triển ứng dụng web dựa trên MVC. Struts Framework đầu tiên được tạo bởi Craig McClanahan và được bảo trợ bởi Apache Foundation vào tháng 5/2000 và Struts 1.0 được công bố vào tháng 6/2001. Phiên bản hiện tại là Struts 2.3.16.1 được công bố 2/3/2014.

Struts 2 là sự kết hợp của Webwork Framework và Struts 1. Struts 2 không phải là phiên bản tiếp theo của Struts 1.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Struts 2 cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Cấu hình file với struts.xml

 • File cấu hình trong Struts 2
 • Ví dụ đa cấu hình file trong Struts 2
 • Ví dụ sử dụng nhiều namespace trong Struts 2

Cấu hình file không dùng struts.xml

 • Cấu hình bởi convention trong Struts 2
 • Sử dụng Annotation trong Struts 2

Core Component trong Struts 2

 • Action trong Struts 2
 • Interceptors trong Struts 2
 • Value Stack/OGNL trong Struts 2
 • ActionContext và ActionInvocation trong Struts 2
 • Results và Result Type trong Struts 2

Struts 2 nâng cao

 • Truy cập Database trong Struts 2
 • Gửi Email trong Struts 2
 • Đa ngôn ngữ (i18n) trong Struts 2
 • Chuyển đổi kiểu trong Struts 2
 • Theme và Template trong Struts 2

Giới thiệu Validation Framework

 • Validation Framework trong Struts 2
 • Custom Validation trong Struts 2
 • Built-in Validation trong Struts 2
 • requiredstring Validation trong Struts 2
 • stringlength Validation trong Struts 2
 • email Validation trong Struts 2
 • date Validation trong Struts 2
 • int Validation trong Struts 2
 • double Validation trong Struts 2
 • url Validation trong Struts 2
 • regex Validation trong Struts 2
 • ajax Validation trong Struts 2

Giới thiệu Interceptor

 • Custom Interceptor trong Struts 2
 • params Interceptor trong Struts 2
 • execAndWait Interceptor trong Struts 2
 • prepare Interceptor trong Struts 2
 • modelDriven Interceptor trong Struts 2
 • exeption Interceptor - Xử lý ngoại lệ
 • File Upload trong Struts 2

Tích hợp Struts 2

 • Tích hợp Struts 2 với Spring
 • Tích hợp Struts 2 với Hibernate
 • Tích hợp Struts 2 với Tiles

Tag trong Struts 2

 • Control Tag trong Struts 2
 • Data Tag trong Struts 2
 • Form Tag trong Struts 2
 • Ajax Tag trong Struts 2

Một số ứng dụng Struts2 đơn giản

 • Ví dụ Registration Form trong Struts 2
 • Login và Logout trong Struts 2