Tạo Database trong MongoDB

Lệnh use trong MongoDB

Lệnh use DATABASE_NAME trong MongoDB được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu. Lệnh này sẽ tạo một cơ sở dữ liệu mới, nếu nó chưa tồn tài, nếu không thì, lệnh này sẽ trả về cơ sở dữ liệu đang tồn tại.

Cú pháp cơ bản của lệnh use DATABASE_NAME là như sau:

use DATABASE_NAME

Ví dụ

Nếu bạn muốn tạo một cơ sở dữ liệu có tên là mydb, bạn sử dụng lệnh use DATABASE như sau:

>use mydb
switched to db mydb

Để kiểm tra cơ sở dữ liệu đã chọn hiện tại, bạn sử dụng lệnh db.

>db
mydb

Nếu bạn muốn kiểm tra danh sách các cơ sở dữ liệu, bạn sử dụng lệnh show dbs.

>show dbs
local   0.78125GB
test   0.23012GB

Cơ sở dữ liệu mydb đã được tạo của bạn không có trong danh sách này. Để hiển thị nó, bạn cần chèn ít nhất một Collection vào trong đó.

>db.movie.insert({"name":"tutorials point"})
>show dbs
local   0.78125GB
mydb    0.23012GB
test    0.23012GB

Trong MongoDB, cơ sở dữ liệu mặc định là test. Nếu bạn đã không tạo bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, thì các Collection sẽ được lưu giữ trong test.

Bình luận