MongoDB - Java

Cài đặt

Trước khi bắt đầu sử dụng MongoDB trong các chương trình Java, bạn cần đảm bảo đã có MongoDB JDBC Driver và Java cài đặt trên máy. Bạn có thể vào loạt bài Java để cài đặt Java trên máy cho mình. Bây giờ, chúng ta cần cài đặt MongoDB JDBC Driver.

 • Bạn cần tải jar từ Tải mongo.jar. Bạn nên tải phiên bản mới nhất.
 • Bạn cần bao mongo.jar vào trong Classpath.

Kết nối tới Database

Để kết nối Database, bạn cần xác định tên của cơ sở dữ liệu đó, nếu cơ sở dữ liệu không tồn tại, thì MongoDB sẽ tự động tạo nó.

Dưới đây là code để kết nối Database:

import com.mongodb.MongoClient;
import com.mongodb.MongoException;
import com.mongodb.WriteConcern;
import com.mongodb.DB;
import com.mongodb.DBCollection;
import com.mongodb.BasicDBObject;
import com.mongodb.DBObject;
import com.mongodb.DBCursor;
import com.mongodb.ServerAddress;
import java.util.Arrays;

public class MongoDBJDBC{
  public static void main( String args[] ){
   try{  
     // To connect to mongodb server
     MongoClient mongoClient = new MongoClient( "localhost" , 27017 );
     // Now connect to your databases
     DB db = mongoClient.getDB( "test" );
     System.out.println("Connect to database successfully");
     boolean auth = db.authenticate(myUserName, myPassword);
     System.out.println("Authentication: "+auth);
   }catch(Exception e){
     System.err.println( e.getClass().getName() + ": " + e.getMessage() );
   }
  }
}

Biên dịch và chạy chương trình trên để tạo cơ sở dữ liệu. Bạn có thể thay đổi path tùy theo yêu cầu. Giả sử phiên bản hiện tại của JDBC Driver là mongo-2.10.1.jar là có sẵn trong path hiện tại.


$javac MongoDBJDBC.java
$java -classpath ".:mongo-2.10.1.jar" MongoDBJDBC
Connect to database successfully
Authentication: true

Nếu bạn đang sử dụng Windows, thì bạn có thể biên dịch và chạy code như sau:


$javac MongoDBJDBC.java
$java -classpath ".;mongo-2.10.1.jar" MongoDBJDBC
Connect to database successfully
Authentication: true

Giá trị của auth sẽ là true, nếu username và password là hợp lệ cho Database đã chọn.

Tạo một Collection

Để tạo một Collection, bạn sử dụng phương thức createCollection() của lớp com.mongodb.DB.

Bạn theo dõi code sau:


import com.mongodb.MongoClient;
import com.mongodb.MongoException;
import com.mongodb.WriteConcern;
import com.mongodb.DB;
import com.mongodb.DBCollection;
import com.mongodb.BasicDBObject;
import com.mongodb.DBObject;
import com.mongodb.DBCursor;
import com.mongodb.ServerAddress;
import java.util.Arrays;

public class MongoDBJDBC{
  public static void main( String args[] ){
   try{  
   // To connect to mongodb server
     MongoClient mongoClient = new MongoClient( "localhost" , 27017 );
     // Now connect to your databases
     DB db = mongoClient.getDB( "test" );
   System.out.println("Connect to database successfully");
     boolean auth = db.authenticate(myUserName, myPassword);
   System.out.println("Authentication: "+auth);
     DBCollection coll = db.createCollection("mycol");
     System.out.println("Collection created successfully");
   }catch(Exception e){
     System.err.println( e.getClass().getName() + ": " + e.getMessage() );
   }
  }
}

Khi chương trình được biên dịch và thực thi, kết quả là:


Connect to database successfully
Authentication: true
Collection created successfully

Lấy/chọn một Collection

Để lấy/chọn một Collection từ Database, bạn sử dụng phương thức getCollection() của lớp com.mongodb.DBCollection.

Bạn theo dõi code sau:

import com.mongodb.MongoClient;
import com.mongodb.MongoException;
import com.mongodb.WriteConcern;
import com.mongodb.DB;
import com.mongodb.DBCollection;
import com.mongodb.BasicDBObject;
import com.mongodb.DBObject;
import com.mongodb.DBCursor;
import com.mongodb.ServerAddress;
import java.util.Arrays;

public class MongoDBJDBC{
  public static void main( String args[] ){
   try{  
   // To connect to mongodb server
     MongoClient mongoClient = new MongoClient( "localhost" , 27017 );
     // Now connect to your databases
     DB db = mongoClient.getDB( "test" );
   System.out.println("Connect to database successfully");
     boolean auth = db.authenticate(myUserName, myPassword);
   System.out.println("Authentication: "+auth);
     DBCollection coll = db.createCollection("mycol");
     System.out.println("Collection created successfully");
     DBCollection coll = db.getCollection("mycol");
     System.out.println("Collection mycol selected successfully");
   }catch(Exception e){
     System.err.println( e.getClass().getName() + ": " + e.getMessage() );
   }
  }
}

Khi chương trình được biên dịch và thực thi, kết quả là:


Connect to database successfully
Authentication: true
Collection created successfully
Collection mycol selected successfully

Chèn một Document

Để chèn một Document vào trong MongoDB, bạn sử dụng phương thức insert() của lớp com.mongodb.DBCollection.

Bạn theo dõi code sau:


import com.mongodb.MongoClient;
import com.mongodb.MongoException;
import com.mongodb.WriteConcern;
import com.mongodb.DB;
import com.mongodb.DBCollection;
import com.mongodb.BasicDBObject;
import com.mongodb.DBObject;
import com.mongodb.DBCursor;
import com.mongodb.ServerAddress;
import java.util.Arrays;

public class MongoDBJDBC{
  public static void main( String args[] ){
   try{  
   // To connect to mongodb server
     MongoClient mongoClient = new MongoClient( "localhost" , 27017 );
     // Now connect to your databases
     DB db = mongoClient.getDB( "test" );
   System.out.println("Connect to database successfully");
     boolean auth = db.authenticate(myUserName, myPassword);
   System.out.println("Authentication: "+auth);     
     DBCollection coll = db.getCollection("mycol");
     System.out.println("Collection mycol selected successfully");
     BasicDBObject doc = new BasicDBObject("title", "MongoDB").
      append("description", "database").
      append("likes", 100).
      append("url", "http://www.tutorialspoint.com/mongodb/").
      append("by", "tutorials point");
     coll.insert(doc);
     System.out.println("Document inserted successfully");
   }catch(Exception e){
     System.err.println( e.getClass().getName() + ": " + e.getMessage() );
   }
  }
}

Khi chương trình được biên dịch và thực thi, kết quả là:


Connect to database successfully
Authentication: true
Collection mycol selected successfully
Document inserted successfully

Lấy tất cả Document

Để chọn tất cả Document từ Collection, bạn sử dụng phương thức find() của lớp com.mongodb.DBCollection. Phương thức này trả về một con trỏ, vì thế bạn cần lặp qua con trỏ này.

Bạn theo dõi code sau:

import com.mongodb.MongoClient;
import com.mongodb.MongoException;
import com.mongodb.WriteConcern;
import com.mongodb.DB;
import com.mongodb.DBCollection;
import com.mongodb.BasicDBObject;
import com.mongodb.DBObject;
import com.mongodb.DBCursor;
import com.mongodb.ServerAddress;
import java.util.Arrays;

public class MongoDBJDBC{
  public static void main( String args[] ){
   try{  
   // To connect to mongodb server
     MongoClient mongoClient = new MongoClient( "localhost" , 27017 );
     // Now connect to your databases
     DB db = mongoClient.getDB( "test" );
   System.out.println("Connect to database successfully");
     boolean auth = db.authenticate(myUserName, myPassword);
   System.out.println("Authentication: "+auth);     
     DBCollection coll = db.getCollection("mycol");
     System.out.println("Collection mycol selected successfully");
     DBCursor cursor = coll.find();
     int i=1;
     while (cursor.hasNext()) { 
      System.out.println("Inserted Document: "+i); 
      System.out.println(cursor.next()); 
      i++;
     }
   }catch(Exception e){
     System.err.println( e.getClass().getName() + ": " + e.getMessage() );
   }
  }
}

Khi chương trình được biên dịch và thực thi, kết quả là:


Connect to database successfully
Authentication: true
Collection mycol selected successfully
Inserted Document: 1
{
  "_id" : ObjectId(7df78ad8902c),
  "title": "MongoDB",
  "description": "database",
  "likes": 100,
  "url": "http://www.tutorialspoint.com/mongodb/",
  "by": "tutorials point"
}

Cập nhật Document

Để cập nhật Document từ Collection, bạn sử dụng phương thức update() của lớp com.mongodb.DBCollection.

Bạn theo dõi code sau:


import com.mongodb.MongoClient;
import com.mongodb.MongoException;
import com.mongodb.WriteConcern;
import com.mongodb.DB;
import com.mongodb.DBCollection;
import com.mongodb.BasicDBObject;
import com.mongodb.DBObject;
import com.mongodb.DBCursor;
import com.mongodb.ServerAddress;
import java.util.Arrays;

public class MongoDBJDBC{
  public static void main( String args[] ){
   try{  
   // To connect to mongodb server
     MongoClient mongoClient = new MongoClient( "localhost" , 27017 );
     // Now connect to your databases
     DB db = mongoClient.getDB( "test" );
   System.out.println("Connect to database successfully");
     boolean auth = db.authenticate(myUserName, myPassword);
   System.out.println("Authentication: "+auth);     
     DBCollection coll = db.getCollection("mycol");
     System.out.println("Collection mycol selected successfully");
     DBCursor cursor = coll.find();
     while (cursor.hasNext()) { 
      DBObject updateDocument = cursor.next();
      updateDocument.put("likes","200")
      col1.update(updateDocument); 
     }
     System.out.println("Document updated successfully");
     cursor = coll.find();
     int i=1;
     while (cursor.hasNext()) { 
      System.out.println("Updated Document: "+i); 
      System.out.println(cursor.next()); 
      i++;
     }
   }catch(Exception e){
     System.err.println( e.getClass().getName() + ": " + e.getMessage() );
   }
  }
}

Khi chương trình được biên dịch và thực thi, kết quả là:


Connect to database successfully
Authentication: true
Collection mycol selected successfully
Document updated successfully
Updated Document: 1
{
  "_id" : ObjectId(7df78ad8902c),
  "title": "MongoDB",
  "description": "database",
  "likes": 100,
  "url": "http://www.tutorialspoint.com/mongodb/",
  "by": "tutorials point"
}

Xóa Document đầu tiên

Để xóa Document đầu tiên từ Collection, đầu tiên bạn cần chọn các Document bởi sử dụng phương thức findOne() và sau đó sử dụng phương thức remove của lớp com.mongodb.DBCollection.

Bạn theo dõi code sau:

import com.mongodb.MongoClient;
import com.mongodb.MongoException;
import com.mongodb.WriteConcern;
import com.mongodb.DB;
import com.mongodb.DBCollection;
import com.mongodb.BasicDBObject;
import com.mongodb.DBObject;
import com.mongodb.DBCursor;
import com.mongodb.ServerAddress;
import java.util.Arrays;

public class MongoDBJDBC{
  public static void main( String args[] ){
   try{  
   // To connect to mongodb server
     MongoClient mongoClient = new MongoClient( "localhost" , 27017 );
     // Now connect to your databases
     DB db = mongoClient.getDB( "test" );
   System.out.println("Connect to database successfully");
     boolean auth = db.authenticate(myUserName, myPassword);
   System.out.println("Authentication: "+auth);     
     DBCollection coll = db.getCollection("mycol");
     System.out.println("Collection mycol selected successfully");
     DBObject myDoc = coll.findOne();
     col1.remove(myDoc);
     DBCursor cursor = coll.find();
     int i=1;
     while (cursor.hasNext()) { 
      System.out.println("Inserted Document: "+i); 
      System.out.println(cursor.next()); 
      i++;
     }
     System.out.println("Document deleted successfully");
   }catch(Exception e){
     System.err.println( e.getClass().getName() + ": " + e.getMessage() );
   }
  }
}

Khi chương trình được biên dịch và thực thi, kết quả là:


Connect to database successfully
Authentication: true
Collection mycol selected successfully
Document deleted successfully

Các phương thức save(), limit(), skip(), sort(), ... của MongoDB làm việc tương tự như đã được giải thích ở trên.

Bình luận