Học MongoDB

[Học MongoDB cơ bản và nâng cao]MongoDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và là cơ sở dữ liệu NoSQL hàng đầu, được hàng triệu người sử dụng. MongoDB được viết bằng C++. Ngoài ra, MongoDB là một cơ sở dữ liệu đa nền tảng, hoạt động trên các khái niệm Collection và Document, nó cung cấp hiệu suất cao, tính khả dụng cao và khả năng mở rộng dễ dàng.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học MongoDB cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

CƠ BẢN VỀ MONGODB

 • Tổng quan về MongoDB
 • Lợi thế của MongoDB
 • Cài đặt MongoDB trên Windows
 • Mô hình hóa dữ liệu trong MongoDB
 • Tạo Database trong MongoDB
 • Xóa Database trong MongoDB
 • Tạo Collection trong MongoDB
 • Xóa Collection trong MongoDB
 • Kiểu dữ liệu trong MongoDB
 • Chèn Document trong MongoDB
 • Truy vấn Document trong MongoDB
 • Cập nhật Document trong MongoDB
 • Xóa Document trong MongoDB
 • Projection trong MongoDB
 • Giới hạn bản ghi trong MongoDB
 • Sắp xếp bản ghi trong MongoDB
 • Chỉ mục (Index) trong MongoDB
 • Aggregation trong MongoDB
 • Replica Set trong MongoDB
 • Shard trong MongoDB
 • Tạo Backup trong MongoDB
 • MongoDB Deployment
 • MongoDB - Java
 • MongoDB - PHP

Hoạt động MongoDB nâng cao

 • Relationship trong MongoDB
 • Tham chiếu Database trong MongoDB
 • Covered Query trong MongoDB
 • Phân tích truy vấn trong MongoDB
 • Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB
 • Hoạt động chỉ mục nâng cao trong MongoDB
 • Hạn chế của chỉ mục trong MongoDB
 • ObjectId trong MongoDB
 • Map Reduce trong MongoDB
 • Text Search trong MongoDB
 • Regular Expression trong MongoDB
 • Làm việc với Rockmongo
 • GridFS trong MongoDB
 • MongoDB - Capped Collection
 • MongoDB Auto-Increment Sequence

Tài liệu MongoDB tham khảo

 • Tài liệu MongoDB tham khảo