ObjectId trong MongoDB

Bạn đã thấy sự sử dụng của ObjectId trong MongoDB trong các chương trước đó. Trong chương này, chúng ta sẽ hiểu cấu trúc của ObjectId.

Một ObjectId là một kiểu BSON (12 byte) có cấu trúc như sau:

  • 4 byte đầu tiên biểu diễn số giây từ UNIX Epoch.
  • 3 byte tiếp theo là id của máy.
  • 2 byte kế tiếp là process id.
  • Và 3 byte cuối cùng là một giá trị đếm ngẫu nhiên.

MongoDB sử dụng ObjectId như là giá trị mặc định của trường _id cho mỗi Document mà được tạo trong khi tạo ra bất kỳ Document nào. Sự tổ hợp phức tạp của ObjectId làm cho tất cả các trường _id là duy nhất.

Tạo ObjectId mới trong MongoDB

Để tạo một ObjectId mới, bạn sử dụng:

>newObjectId = ObjectId()

Lệnh trên trả về id đã tạo duy nhất sau:

ObjectId("5349b4ddd2781d08c09890f3")

Trong MongoDB, thay vì tạo ObjectId, bạn cũng có thể cung cấp một id có độ dài 12 byte như sau:

>myObjectId = ObjectId("5349b4ddd2781d08c09890f4")

Lấy Timestamp của một Document

Theo mặc định, _id ObjectId lưu giữ một Timestamp có độ dài là 4 byte, thì trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần lưu giữ thời gian tạo của bất cứ Document nào. Bạn có thể lấy thời gian tạo của một Document bởi sử dụng phương thức getTimestamp:

>ObjectId("5349b4ddd2781d08c09890f4").getTimestamp()

Lệnh này sẽ trả về thời gian tạo của Document này trong định dạng ISO Date:

ISODate("2014-04-12T21:49:17Z")

Chuyển đổi ObjectId thành Chuỗi trong MongoDB

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần giá trị của ObjectId trong định dạng chuỗi. Để chuyển đổi ObjectId thành chuỗi, bạn sử dụng:

>newObjectId.str

Code trên sẽ trả về định dạng chuỗi của Guid:

5349b4ddd2781d08c09890f3

Bình luận