Tạo Backup trong MongoDB

Lệnh mongodump trong MongoDB

Để tạo Backup của cơ sở dữ liệu trong MongoDB, bạn nên sử dụng lệnh mongodump. Lệnh này sẽ dump tất cả dữ liệu của Server vào trong dump directory. Có nhiều tùy chọn có sẵn từ đó bạn có thể giới hạn lượng dữ liệu hoặc tạo backup của Remote Server.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh mongodump trong MongoDB là:

>mongodump

Ví dụ

Bắt đầu Mongod Server. Giả sử Server của bạn đang chạy trên locallhost và cổng 27017. Bây giờ, mở một dòng nhắc lệnh và tới thư mục bin của Mongodb Instance, sau đó soạn lệnh mongodump.

Bạn theo dõi Collection có tên mycol có dữ liệu sau:

>mongodump

Lệnh này sẽ kết nối với Server đang chạy tại 127.0.0.1 và cổng 27017 và backup toàn bộ dữ liệu của Server tới thư mục /bin/dump. Kết quả của lệnh này như sau:

Dưới đây là một số tùy chọn có sẵn có thể được sử dụng với lệnh mongodump.

Cú phápMiêu tảVí dụ
mongodump --host HOST_NAME --port PORT_NUMBERLệnh này sẽ sao lưu tất cả cơ sở dữ liệu của mongod instance đã xác địnhmongodump --host tutorialspoint.com --port 27017
mongodump --dbpath DB_PATH --out BACKUP_DIRECTORYLệnh này chỉ sao lưu cơ sở dữ liệu đã xác định tại path đã cho.mongodump --dbpath /data/db/ --out /data/backup/

mongodump --collection COLLECTION --db DB_NAMELệnh này chỉ sao lưu Collection đã xác định của cơ sở dữ liệu đã chomongodump --collection mycol --db test

Phục hồi dữ liệu trong MongoDB

Để phục hồi dữ liệu đã sao lưu trong MongoDB, bạn sử dụng lệnh mongorestore. Lệnh này phục hồi tất cả dữ liệu từ thư mục sao lưu.

Cú pháp

Cú pháp cơ bản của lệnh mongorestore là:


>mongorestore

Kết quả của lệnh là:


Bình luận