MongoDB - PHP

Để sử dụng MongoDB với PHP, bạn cần sử dụng MongoDB PHP Driver. Tải Driver từ Tải PHP Driver. Bạn nên tải phiên bản mới nhất. Sau đó unzip và đặt php_mongo.dll vào trong thư mục PHP Extension của bạn (ext theo mặc định) và thêm dòng sau vào php.ini file:


extension=php_mongo.dll

Tạo kết nối và Chọn một Database

Để tạo kết nối, bạn cần xác định tên của Database, nếu nó không tồn tại thì MongoDB sẽ tự động tạo nó.

Bạn theo dõi code sau:


<?php
  // connect to mongodb
  $m = new MongoClient();
  echo "Connection to database successfully";
  // select a database
  $db = $m->mydb;
  echo "Database mydb selected";
?>

Khi code trên được biên dịch và thực thi, kết quả là:


Connection to database successfully
Database mydb selected

Tạo một Collection

Bạn theo dõi code sau để tạo một Collection:


<?php
  // connect to mongodb
  $m = new MongoClient();
  echo "Connection to database successfully";
  // select a database
  $db = $m->mydb;
  echo "Database mydb selected";
  $collection = $db->createCollection("mycol");
  echo "Collection created succsessfully";
?>

Khi code trên được biên dịch và thực thi, kết quả là:


Connection to database successfully
Database mydb selected
Collection created succsessfully

Chèn một Document

Để chèn một Document vào trong MongoDB, bạn sử dụng phương thức insert().

Bạn theo dõi code sau:

<?php
  // connect to mongodb
  $m = new MongoClient();
  echo "Connection to database successfully";
  // select a database
  $db = $m->mydb;
  echo "Database mydb selected";
  $collection = $db->mycol;
  echo "Collection selected succsessfully";
  $document = array( 
   "title" => "MongoDB", 
   "description" => "database", 
   "likes" => 100,
   "url" => "http://www.tutorialspoint.com/mongodb/",
   "by", "tutorials point"
  );
  $collection->insert($document);
  echo "Document inserted successfully";
?>

Khi code trên được biên dịch và thực thi, kết quả là:


Connection to database successfully
Database mydb selected
Collection selected succsessfully
Document inserted successfully

Tìm tất cả Document

Để chọn tất cả Document từ Collection, bạn sử dụng phương thức find().

Bạn theo dõi code sau:


<?php
  // connect to mongodb
  $m = new MongoClient();
  echo "Connection to database successfully";
  // select a database
  $db = $m->mydb;
  echo "Database mydb selected";
  $collection = $db->mycol;
  echo "Collection selected succsessfully";

  $cursor = $collection->find();
  // iterate cursor to display title of documents
  foreach ($cursor as $document) {
   echo $document["title"] . "\n";
  }
?>

Khi code trên được biên dịch và thực thi, kết quả là:


Connection to database successfully
Database mydb selected
Collection selected succsessfully
{
  "title": "MongoDB"
}

Cập nhật một Document

Để cập nhật một Document, bạn cần sử dụng phương thức update().

Trong ví dụ dưới, chúng ta sẽ cập nhật title của Document đã chèn. Chương trình sau minh họa điều này.


<?php
  // connect to mongodb
  $m = new MongoClient();
  echo "Connection to database successfully";
  // select a database
  $db = $m->mydb;
  echo "Database mydb selected";
  $collection = $db->mycol;
  echo "Collection selected succsessfully";

  // now update the document
  $collection->update(array("title"=>"MongoDB"), array('$set'=>array("title"=>"MongoDB Tutorial")));
  echo "Document updated successfully";
  // now display the updated document
  $cursor = $collection->find();
  // iterate cursor to display title of documents
  echo "Updated document";
  foreach ($cursor as $document) {
   echo $document["title"] . "\n";
  }
?>

Khi code trên được biên dịch và thực thi, kết quả là:


Connection to database successfully
Database mydb selected
Collection selected succsessfully
Document updated successfully
Updated document
{
  "title": "MongoDB Tutorial"
}

Xóa một Document

Để xóa một Document, bạn cần sử dụng phương thức remove().

Trong ví dụ dưới, chúng ta sẽ xóa các Document mà có title là MongoDB Tutorial. Chương trình sau minh họa điều này.


<?php
  // connect to mongodb
  $m = new MongoClient();
  echo "Connection to database successfully";
  // select a database
  $db = $m->mydb;
  echo "Database mydb selected";
  $collection = $db->mycol;
  echo "Collection selected succsessfully";

  // now remove the document
  $collection->remove(array("title"=>"MongoDB Tutorial"),false);
  echo "Documents deleted successfully";

  // now display the available documents
  $cursor = $collection->find();
  // iterate cursor to display title of documents
  echo "Updated document";
  foreach ($cursor as $document) {
   echo $document["title"] . "\n";
  }
?>

Khi code trên được biên dịch và thực thi, kết quả là:


Connection to database successfully
Database mydb selected
Collection selected succsessfully
Documents deleted successfully

Trong ví dụ trên, tham số thứ hai là kiểu Boolean và được sử dụng cho trường justOne của phương thức remove().

Các phương thức findOne(), save(), limit(), skip(), sort(), ... của MongoDB sẽ làm việc tương tự như đã trình bày ở trên.

Bình luận