Vòng lặp for trong C

Một vòng lặp for trong C là một cấu trúc điều khiển lặp đi lặp lại mà cho phép bạn viết một vòng lặp một cách hiệu quả, mà cần thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó.

Cú pháp của một vòng lặp for trong Ngôn ngữ C là:

for ( khoi_tao_bien; dieu_kien; tang/giam )
{
   cac_lenh;
}

Dưới đây miêu tả dòng điều khiển của vòng lặp for:

Bước khoi_tao_bien được thực hiện đầu tiên và chỉ một lần. Bước này cho phép bạn khai báo và khởi tạo bất kỳ biến điều khiển vòng lặp nào. Bạn không được yêu cầu để đặt một lệnh ở đây, miễn là một dấu hai chấm xuất hiện.

Tiếp theo, dieu_kien được ước lượng. Nếu điều kiện là true, phần thân vòng lặp được thực thi. Nếu nó là false, phần thân vòng lặp không được thực thi và dòng điều khiển nhảy tới lệnh tiếp theo ngay sau vòng lặp for.

Sau khi phần thân vòng lặp for thực thi, dòng điều khiển nhảy tới lệnh tang/giam. Lệnh này cho phép bạn cập nhật bất kỳ biến điều khiển vòng lặp nào. Lệnh này có thể để trống, miễn là một dấu hai chấm xuất hiện sau điều kiện.

dieu_kien bây giờ được ước lượng lần nữa. Nếu là true, vòng lặp thực thi và tiến trình lặp đi lặp lại chính nó (phần thân vòng lặp, sau đó là tang/giam, và sau đó kiểm tra điều kiện lần nữa). Sau khi điều kiện trở thành false, vòng lặp for kết thúc.

Sơ đồ Vòng lặp for trong C:

Ví dụ:

#include 


int main ()
{
   /* phan thuc thi vong lap for */
   for( int a = 4; a < 16; a = a + 1 )
   {
      printf("Gia tri cua a la: %d\n", a);
   }
   printf("\n===========================\n");
   printf("Hoc TV chuc cac ban hoc tot! \n");


   return 0;
}

Biên dịch và thực thi chương trình C trên sẽ cho kết quả sau:

Bình luận