Truyền các con trỏ tới hàm trong C

Ngôn ngữ C cho phép bạn truyền một con trỏ tới một hàm. Để làm điều này, đơn giản bạn chỉ cần khai báo tham số hàm như ở dạng một kiểu con trỏ.

Ở ví dụ đơn giản dưới đây, chúng ta truyền một con trỏ unsigned long tới một hàm và thay đổi giá trị bên trong hàm, mà phản chiếu trở lại trong khi gọi hàm:

#include <stdio.h>


#include <time.h>


void tinhSoGiay(unsigned long *contro);


int main ()
{
   unsigned long sogiay;


   tinhSoGiay( &sogiay );


   /* in gia tri */
   printf("Tong so giay la: %ld\n", sogiay );


   printf("\n===========================\n");
   printf("Hoc TV chuc cac ban hoc tot! \n");


   return 0;
}


void tinhSoGiay(unsigned long *contro)
{
   /* lay tong so giay hien tai */
   *contro = time( NULL );
   return;
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm, mà có thể chấp nhận một con trỏ, cũng có thể chấp nhận một mảng như ví dụ sau:

#include <stdio.h>


/* khai bao ham */
double tinhTB(int *contro, int kichco);


int main ()
{
   /* mot mang so nguyen co 5 phan tu */
   int sohangban[5] = {123, 213, 321, 122, 222};
   double tb;


   /* truyen con tro toi mang duoi dang mot tham so */
   tb = tinhTB( sohangban, 5 ) ;


   /* hien thi gia tri tra ve  */
   printf("Gia tri trung binh la: %f\n", tb );


   printf("\n===========================\n");
   printf("Hoc tv chuc cac ban hoc tot! \n");


   return 0;
}


double tinhTB(int *contro, int kichco)
{
  int    i, tong = 0;       
  double tb;          


  for (i = 0; i < kichco; ++i)
  {
    tong += contro[i];
  }


  tb = (double)tong / kichco;


  return tb;
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Bình luận