Lồng các lệnh switch trong C

Nó là có thể để có một lệnh switch như là một phần của dãy lệnh trong một lệnh switch ở vòng ngoài. Ngay cả khi hằng số case trong và ngoài lệnh switch chứa các giá trị bình thường, sẽ không có sự xung đột diễn ra ở đây.

Cú pháp để lồng các lệnh switch vào nhau như sau:

switch(ch1) {
   case 'A': 
      printf("A la mot phan cua lenh switch ben ngoai" );
      switch(ch2) {
         case 'A':
            printf("A la mot phan cua lenh switch ben trong" );
            break;
         case 'B': /* phan code tuong tu khac */
      }
      break;
   case 'B': /* phan code tuong tu khac */
}

Ví dụ lồng các lệnh switch

#include <stdio.h>


int main ()
{
   /* phan dinh nghia bien cuc bo  */
   int a = 35;
   int b = 26;


   switch(a) {
      case 35: 
         printf("Day la mot phan cua lenh switch ben ngoai\n", a );
         switch(b) {
            case 26:
               printf("Day la mot phan cua lenh switch ben trong\n", a );
         }
   }
   printf("Gia tri chinh xac cua a la : %d\n", a );
   printf("Gia tri chinh xac cua b la : %d\n", b );
   printf("===========================\n");
   printf("Hoctv chuc cac ban hoc tot! \n");


   return 0;
}

Biên dịch và thực thi chương trình C trên sẽ cho kết quả sau:

Bình luận