Lệnh if...else trong C

Một lệnh if có thể được theo sau bởi một lệnh else tùy ý, mà thực hiện khi biểu thức logic là false.

Cú pháp của một lệnh if...else trong Ngôn ngữ C là:

if(bieu_thuc_boolean)
{
   /* cac lenh se duoc thuc thi neu bieu thuc boolean la true */
}
else
{
  /* cac lenh se duoc thuc thi neu bieu thuc boolean la false */
}

Nếu biểu thức logic được ước lượng là true, thì khi đó khối if sẽ được thực thi, nếu không thì khối else sẽ được thực thi.

Ngôn ngữ C giả sử rằng bất kỳ giá trị non-zero và non-null là true, và nếu nó là zero hoặc null, thì khi đó nó cho là giá trị false.

Sơ đồ một lệnh if...else trong Ngôn ngữ C

lệnh if...else trong Ngôn ngữ C

Ví dụ:

#include 
int main ()
{
   /* phan dinh nghia bien cuc bo */
   int a = 36;
   /* kiem tra dieu kien */
   if( a < 20 )
   {
       /* neu dieu kien la true thi in dong sau */
       printf("a la nho hon 20\n" );
   }
   else
   {
       /* neu dieu kien la false thi in dong sau */
       printf("a khong nho hon 20\n" );
   }
   printf("Gia tri cua a la: %d\n", a);
   printf("===========================\n");
   printf("Hoc TV chuc cac ban hoc tot! \n");
   return 0;
}

Biên dịch và thực thi chương trình C trên sẽ cho kết quả sau:

Lệnh if...else if...else trong C

Một lệnh if có thể được theo sau bởi một lệnh else if…else tùy ý, mà rất có ích để kiểm tra các điều kiện đa dạng.

Khi sử dụng lệnh if, else if, else, có một số điểm chính cần ghi nhớ:

  • Một lệnh if có 0 hoặc một lệnh else và chúng phải theo sau bởi bất kỳ lệnh else if nào.
  • Một lệnh if có 0 tới nhiều lệnh else if và chúng phải ở trước lệnh else.
  • Một khi lệnh else if thực hiện, nó sẽ không kiểm tra lại bất kỳ lệnh else if hoặc lệnh else còn lại khác.

Cú pháp của một lệnh if...else if...else trong Ngôn ngữ C như sau:

if(bieu_thuc_boolean 1)
{
   /* Thuc thi khi bieu thuc boolean 1 la true */
}
else if( bieu_thuc_boolean 2)
{
   /* Thuc thi khi bieu thuc boolean 2 la true */
}
else if( bieu_thuc_boolean 3)
{
   /* Thuc thi khi bieu thuc boolean 3 la true */
}
else 
{
   /* Thuc thi khi tat ca cac bieu thuc boolean tren khong la true */
}

Ví dụ:

#include 
int main ()
{
   /* phan dinh nghia bien cuc bo */
   int a = 50;
   /* kiem tra dieu kien */
   if( a == 10 )
   {
       /* neu dieu kien la true thi in dong sau */
       printf("Gia tri cua a la 10\n" );
   }
   else if( a == 20 )
   {
       /* neu dieu kien else if la true */
       printf("Gia tri cua a la 20\n" );
   }
   else if( a == 30 )
   {
       /* neu dieu kien else if la true  */
       printf("Value of a is 30\n" );
   }
   else
   {
       /* neu khong co dieu kien nao la true */
       printf("Khong co ket noi!!!\n" );
   }
   printf("Gia tri chinh xac cua a la: %d\n", a );
   printf("===========================\n");
   printf("Hoc tv chuc cac ban hoc tot! \n");
   return 0;
}

Biên dịch và thực thi chương trình C trên sẽ cho kết quả sau:

Bình luận