Học lập trình C

[Học lập trình C cơ bản và nâng cao] Ngôn ngữ C là ngôn ngữ chương trình máy tính theo câu lệnh, thủ tục và theo mục đích chung được phát triển năm 1972 bởi Dennis M. Ritchie ở Bell Telephone lab để phát triển Hệ điều hành UNIX.

Ngôn ngữ C là ngôn ngữ máy tính được sử dụng rộng rãi nhất, nó cùng với ngôn ngữ Java là những ngôn ngữ lập trình phổ biến hàng đầu, được sử dụng rất rộng rãi trong giới lập trình viên hiện đại.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học C cơ bản và nâng cao

MỤC LỤC BÀI HỌC

Học C cơ bản và nâng cao

 • Mở đầu
 • C là gì?
 • Hướng dẫn cài đặt C
 • Cấu trúc chương trình C
 • Cú pháp C cơ bản
 • Kiểu dữ liệu trong C
 • Biến trong C
 • Hằng số trong C
 • Lớp lưu trữ trong C
 • Toán tử trong C
 • Điều khiển luồng trong C
 • Vòng lặp trong C
 • Hàm trong C
 • Quy tắc phạm vi trong C
 • Mảng trong Ngôn ngữ C
 • Con trỏ trong C
 • Chuỗi trong C
 • Cấu trúc (Struct) trong C
 • Union trong C
 • Trường Bit trong C
 • Từ khóa typedef trong C
 • Input & Output trong C
 • Đọc - Ghi File trong C
 • Bộ tiền xử lý trong C
 • Header File trong C
 • Ép kiểu trong C
 • Xử lý lỗi trong C
 • Đệ quy | Đệ quy trong C
 • Tham số biến trong C
 • Quản lý bộ nhớ trong C
 • Tham số dòng lệnh trong C

12 bài tập C tham khảo

 • Dãy Fibonacci trong C
 • Kiểm tra số nguyên tố trong c
 • Số Palindrome trong C
 • Giai thừa - Cách tính giai thừa trong C
 • Số Armstrong trong C
 • Nhân ma trận trong C
 • Chuyển đổi từ số thập phân thành số nhị phân trong C
 • Chuyển đổi số thành ký tự trong C
 • Tam giác chữ cái trong C
 • In tam giác Fibonacci trong C
 • Tính tổng chữ số của số đã cho

Tài liệu C tham khảo

 • C - Tài liệu tham khảo

Cấu trúc điều khiển luồng trong C

 • Lệnh if trong C
 • Lệnh if...else trong C
 • Lệnh if lồng nhau trong C
 • Lệnh switch trong C
 • Lồng các lệnh switch trong C

Cấu trúc vòng lặp trong C

 • Vòng lặp while trong C
 • Vòng lặp for trong C
 • vòng lặp do...while
 • Lồng vòng lặp trong C
 • Lệnh break trong C
 • Lệnh continue trong C
 • Lệnh goto trong C

Chi tiết về mảng trong C

 • Mảng đa chiều trong C
 • Truyền mảng cho hàm như là tham số trong C
 • Trả về mảng từ một hàm trong C
 • Trỏ tới một mảng trong C

Chi tiết về con trỏ trong C

 • Con trỏ số học trong C
 • Mảng các con trỏ trong C
 • Con trỏ trỏ tới con trỏ trong C
 • Truyền các con trỏ tới hàm trong C
 • Trả về con trỏ từ hàm trong C