Hàm trong PHP

PHP cung cấp một tập hợp hàm đa dạng. Dưới đây là danh sách các loại hàm quan trọng. Tất nhiên cũng có một số loại hàm khác không được liệt kê ở đây.

Để chạy các ví dụ, bạn sao chép phần PHP code vào phần // Phần PHP code ở dưới đây và sau đó lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả.

<html>
   <head>
      <title>Hàm trong PHP</title>
   </head>
   <body>
       <i>// Phần PHP code</i>
   </body>
</html>

Dưới đây là danh mục các hàm PHP được Học TV nhắc tới trong loạt bài học này

MỤC LỤC BÀI HỌC


HÀM XỬ LÝ LỚP/ĐỐI TƯỢNG (CLASS/OBJECT) TRONG PHP

HÀM XỬ LÝ CHARACTER TRONG PHP