Thuộc tính line-height trong CSS

Thuộc tính line-height trong CSS

Thuộc tính line-height thiết lập chiều cao giữa các dòng.

Cấu trúc

tag {
    line-height: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tínhgiá trịVí dụMô tả
line-heightnormalline-height: normal;Không tăng khoảng cách giữa các ký tự cho chữ.
Sốline-height: 1.5;Tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các dòng, có thể là số tự nhiên hoặc số thập phân.
Khoảng cáchline-height: 2px;Tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các dòng, đơn vị có thể là px, em, %, ...
inheritline-height: inherit;Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC LẬP TRÌNH<br />
HTML - HyperText Markup Language<br />
XHTML - Extensible HyperText Markup Language<br />
CSS - Cascading Style Sheets<br />
JS - JavaScript</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC LẬP TRÌNH
HTML - HyperText Markup Language
XHTML - Extensible HyperText Markup Language
CSS - Cascading Style Sheets
JS - JavaScript

CSS viết:

p {
    line-height: 2.5;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC LẬP TRÌNH
HTML - HyperText Markup Language
XHTML - Extensible HyperText Markup Language
CSS - Cascading Style Sheets
JS - JavaScript


Trình duyệt hỗ trợ

Thuộc tính line-height trong CSS 1

Thuộc tính line-height được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype

Bình luận