Thuộc tính backface-visibility trong CSS3

Thuộc tính backface-visibility trong CSS3

Xác định bề mặt sau của thành phần khi thực hiện một chuyển động xoay.

Cấu trúc

tag {
  backface-visibility: giá trị;
  -webkit-backface-visibility: giá trị;
  -moz-backface-visibility: giá trị;
}

backface-visibility có các giá trị như sau:

Thuộc tínhgiá trịVí dụMô tả
backface-visibilityvisiblebackface-visibility: visible;Hiển thị bề mặt sau, khi thực hiện hiệu ứng xoay.
hiddenbackface-visibility: hidden;Không hiển thị bề mặt sau, khi thực hiện hiệu ứng xoay.

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p class="visible">visible</p>
<p class="hidden">hidden</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 100px;
  width: 100px;
  position: relative;
  transform: rotateY(180deg);
  -moz-transform: rotateY(180deg);
  -webkit-transform: rotateY(180deg);
}

Thêm thuộc tính backface-visibility vào CSS:

p {
  background: #cc0000;
  height: 100px;
  width: 100px;
  position: relative;
  transform: rotateY(180deg);
  -moz-transform: rotateY(180deg);
  -webkit-transform: rotateY(180deg);
}

.visible {
  backface-visibility: visible;
  -moz-backface-visibility: visible;
  -webkit-backface-visibility: visible;
}

.hidden {
  backface-visibility: hidden;
  -moz-backface-visibility: hidden;
  -webkit-backface-visibility: hidden;
}

Hiển thị trình duyệt khi có backface-visibility:

visible

hidden

Trình duyệt và hệ điều hành hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt và hệ điều hành tối thiểu được hỗ trợ cho thuộc tính backface-visibility:

Thuộc tính backface-visibility trong CSS3 1


Bình luận