Thuộc tính empty-cells trong CSS

Thuộc tính empty-cells trong CSS

Thuộc tính empty-cells xác định có hay không có đường viền và nền trong một cột rỗng của <table>.

Cấu trúc

tag {
    empty-cells: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tínhgiá trịVí dụMô tả
empty-cellshideempty-cells: hide;Không hiển thị đường viền và nền trong cột rỗng.
showempty-cells: show;Hiển thị đường viền và nền trong cột rỗng, đây là mặc định.
inheritempty-cells: inherit;Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<table>
<tr>
<th>Thu hai</th>
<th>Thu ba</th>
</tr>

<tr>
<td>2000d</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>500d</td>
<td>4000d</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Thu haiThu ba
2000d
500d4000d

CSS viết:

table {
    empty-cells: hide;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Thu haiThu ba
2000d
500d4000d

Trình duyệt hỗ trợ

Thuộc tính empty-cells trong CSS 1

Thuộc tính empty-cells được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

IE8 đòi hỏi phải có !Doctype

Bình luận