Cài đặt Laravel 8

Trong bài này chúng mình sẽ đề cập đến các yêu cầu để chạy Laravel 8 cũng nhưng hướng dẫn các bạn cách cài đặt laravel 8 một cách đơn giản nhất luôn.

1. Yêu cầu của Laravel 8

Laravel 8 có một số yêu cầu dưới đây để có thể chạy tốt.

 • PHP >= 7.3
 • BCMath PHP Extension
 • Ctype PHP Extension
 • Fileinfo PHP extension
 • JSON PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • XML PHP Extension

2. Cách cài dặt Laravel 8

Chúng ta cài Laravel 8 với composer và cũng có 2 cách để cài đặt laravel 

 • Composer create-project 
 • Composer laravel installer.

Nếu bạn chưa cài đặt Composer xem qua bài viết sau: Cách cài đặt Composer 

Lưu ý về phiên bản PHP Laravel 8 yêu cầu PHP >= 7.3 vì vậy các bạn cần nâng cấp PHP của mình trước khi cài

2.1 Cài qua composer create-project.

Đối với cách này các bạn chỉ cần sử dụng câu lệnh sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel:^8 ten_project

Trong đó ten_project là tên folder chứa code laravel của bạn còn ^8 là chỉ định chỉ cài đặt laravel version 8 trở lên thôi.

VD: Chúng ta cài laravel vào thư mục laravel8. Tại htdocs  shift + chuột phải --> open PowerShell windows here hoặc mở cmder lên gõ vào lệnh sau

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel:^8 laravel8

Lưu ý: nếu ban muốn cài đặt phiên bản laravel 8 mới nhất thì các bạn sử dụng lệnh sau:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel:8.* laravel8

2.2 Cài qua laravel installer.

Trước hết phải cài laravel/installer package bằng lệnh sau

composer global require laravel/installer

Sau khi đã cài đặt thành công laravel/installer các bạn cần chắc chắn $PATH trên máy của các bạn đã thêm composer bin. Nếu chưa có các bạn thêm path vào OS với đường dẫn của từng hệ điều hành như sau:

 • macOS: $HOME/.composer/vendor/bin
 • Windows: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin
 • GNU / Linux Distributions: $HOME/.config/composer/vendor/bin hoặc $HOME/.composer/vendor/bin

Cài đặt  laravel bằng câu lệnh sau:

laravel new folder_name

Trong đó folder_name là tên folder chứa code laravel của bạn. 

Ví dụ mình chạy lệnh sau bằng Cmder trong thư mục htdocs của xampp

laravel new laravel8

Nếu báo như này tức là đã thành công.

3. Chạy Laravel.

Để chạy laravel các bạn cần trỏ đến thư mục vừa cài đặt laravel và chạy câu lệnh. Ví dụ mình truy cập vào thư mục laravel8 bật cmder và gõ lệnh

php artisan serve

Đương nhiên đây chỉ là cách chạy trên localhost. Còn nếu chạy trên production thì các bạn phải cài thêm webserver như nginx, apache,.. để chạy nhé

Chạy thành công truy cập vào link 

http://localhost:8000/

Chúng ta thấy trang welcome của laravel 8 là thành công.

4. Lời kết.

Thực tết vẫn còn cách cài Laravel 8 khác nhưng chúng mình không nhắc đến ở trên vì dẫu sao cài được là được rồi. Nếu bạn sử dụng xampp quá cũ cần update lên bản mới thì mới cài được Laravel 8 nhé. Chúc các bạn thành công!

Bình luận