Khả năng tương thích trình duyệt trong JavaScript

Nó là quan trọng để hiểu sự khác biệt giữa các trình duyệt khác nhau để xử lý từng cái theo cách nó được mong đợi. Vì thế nó là quan trọng để biết trình duyệt nào mà trang web của bạn đang chạy trên.

Để nhận thông tin về trình duyệt mà trang web của bạn hiện tại đang chạy trên, sử dụng đối tượng navigator có sẵn.

Các thuộc tính của Navigator

Có một số thuộc tính liên quan đến Navigator mà bạn có thể sử dụng trong trang web của bạn. Bảng dưới liệt kê tên và miêu tả về chúng.

STTThuộc tính và Miêu tả
1

appCodeName

Thuộc tính này là một chuỗi mà chứa tên code của trình duyệt, như Netscape cho Netscape và Microsoft Internet Explorer cho IE.

2

appVersion

Thuộc tính này là một chuỗi mà chứa phiên bản của trình duyệt cũng như thông tin hữu ích khác như ngôn ngữ và khả năng tương thích của nó.

3

language

Thuộc tính này chứa hai chữ viết tắt cho ngôn ngữ mà được sử dụng bởi trình duyệt. Chỉ dành cho Netscape.

4

mimTypes[]

Thuộc tính này là một mảng chứa tất cả kiểu MIME được hỗ trợ bởi Client. Chỉ dành cho Netscape.

5

platform[]

Thuộc tính này là một chuỗi chứa platform mà trình duyệt được biên dịch. "Win32" cho Hệ điều hành Windows 32 bit.

6

plugins[]

Thuộc tính này là một mảng chứa tất cả plug-in đã được cài đặt trên client. Chỉ dành cho Netscape.

7

userAgent[]

Thuộc tính này là một chuỗi mà chứa tên code và phiên bản của trình duyệt. Giá trị này được gửi tới Server nguồn để nhận diện Client.

Kiểm tra trình duyệt (Browser Detection)

Có một JavaScript đơn giản mà có thể được sử dụng để tìm tên của một trình duyệt và sau đó một trang HTML có thể được phục vụ tới người dùng.

<html>
   <head>
      <title>Browser Detection Example</title>
   </head>
   <body>
      <script type="text/javascript">
         <!--
            var userAgent   = navigator.userAgent;
            var opera       = (userAgent.indexOf('Opera') != -1);
            var ie          = (userAgent.indexOf('MSIE') != -1);
            var gecko       = (userAgent.indexOf('Gecko') != -1);
            var netscape    = (userAgent.indexOf('Mozilla') != -1);
            var version     = navigator.appVersion;


            if (opera){
               document.write("Opera based browser");
               // Keep your opera specific URL here.
            }

            else if (gecko){
               document.write("Mozilla based browser");
               // Keep your gecko specific URL here.
            }

            else if (ie){
               document.write("IE based browser");
               // Keep your IE specific URL here.
            }

            else if (netscape){
               document.write("Netscape based browser");
               // Keep your Netscape specific URL here.
            }

            else{
               document.write("Unknown browser");
            }
            // You can include version to along with any above condition.
            document.write("<br /> Browser version info : " + version );
         //-->
      </script>
   </body>
</html>

Kết quả

Mozilla based browser
Browser version info : 5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Bình luận