Học JavaScript

[Học Javascript cơ bản và nâng cao, Học lập trình Javascript miễn phí hay nhất] JavaScript là một ngôn ngữ chương trình thông dịch, nhẹ. Nó được thiết kế để tạo các ứng dụng mạng trung tâm. Nó là ngôn ngữ tích hợp với Java, được lấy tên là JavaScript vì thời đó Java là một hiện tượng, nhưng trên thực tế JavaScript không được phát triển dựa trên Java. JavaScript rất dễ dàng để thực hiện bởi vì nó được tích hợp với HTML. Đây là ngôn ngữ chương trình mở và đa nền tàng.

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình của HTML và WEB. Nó là nhẹ và được sử dụng phổ biến nhất như là một phần của các trang web, mà sự thi hành của chúng cho phép Client-Side script tương tác với người sử dụng và tạo các trang web động. Nó là một ngôn ngữ chương trình thông dịch với các khả năng hướng đối tượng.

Các file JavaScript thường được lưu dưới đuôi js và được nhúng vào các trang HTML. Do đó, để hiểu tác dụng của JavaScript thì điều kiện tiền đề là bạn cần phải biết cách HTML hoạt động. 

Danh mục bài học Javascript từ cơ bản đến nâng cao

MỤC LỤC BÀI HỌC

Bài hướng dẫn cơ bản về Javascript

 • Mở đầu
 • Javascript là gì
 • Cú pháp của JavaScript
 • Kích hoạt JavaScript trong các trình duyệt
 • Vị trí JavaScript trong HTML File
 • Biến trong JavaScript
 • Toán tử trong JavaScript
 • Lệnh if...else trong JavaScript
 • Lệnh Switch Case trong JavaScript
 • Vòng lặp while trong JavaScript
 • Vòng lặp for trong JavaScript
 • Vòng lặp for...in trong JavaScript
 • Điều khiển vòng lặp trong JavaScript
 • Hàm trong JavaScript
 • Sự kiện (Event) trong JavaScript
 • Cookie trong JavaScript
 • Điều hướng trang (Redirect) trong JavaScript
 • Hộp thoại - Alert, Prompt, Confirmation trong JavaScript
 • Từ khóa Void trong JavaScript
 • In trang trong JavaScript

Đối tượng trong JavaScript

 • Javascript - Đối tượng (Object)
 • Đối tượng Number trong JavaScript
 • Đối tượng Boolean trong JavaScript
 • Đối tượng String trong JavaScript
 • Mảng (Array) trong JavaScript
 • Đối tượng Date trong JavaScript
 • Đối tượng Math trong JavaScript
 • Regular Expression và RegExp trong JavaScript
 • Document Object Model (DOM) trong JavaScript

Hoạt động JavaScript nâng cao

 • Xử lý lỗi trong JavaScript
 • Form Validation trong JavaScript
 • Hiệu ứng (Animation) trong JavaScript
 • Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript
 • Javascript - Debug
 • Image Map trong JavaScript
 • Khả năng tương thích trình duyệt trong JavaScript

Nguồn tài liệu IMS DB

 • Các hàm có sẵn trong JavaScript
 • Tài liệu tham khảo & Framework cho Javascript

Example JavaScript

 • Ví dụ JavaScript
 • Thuộc tính Number NaN trong JavaScript