Comment trong C/C++

Comment của chương trình là các lời diễn giải, mà bạn có thể bao trong C/C++ code, và giúp cho bất kỳ ai đọc source code dễ dàng hơn. Tất cả ngôn ngữ lập trình đều cho phép một số mẫu comment nào đó.

C++ hỗ trợ các comment đơn dòng và đa dòng.

Tất cả ký tự có trong comment được bỏ qua bởi C/C++ compiler.

Comment trong C/C++ bắt đầu với /* và kết thúc với */. Ví dụ:

/* Day la mot comment don dong */

/* C/C++ cung ho tro cac comment
 * ma co nhieu dong
 */

Một comment cũng có thể bắt đầu với //, kéo dài tới phần cuối của dòng. Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;

main()
{
   cout << "Hoc C/C++ co ban va nang cao"; // In dong chu Hoc C/C++ co ban va nang cao

   return 0;
}

Khi code trên được biên dịch, nó sẽ bỏ qua // In dong chu Hello World và cuối cùng cho kết quả sau:

Hello World

Bên trong một comment dạng /* và */, các ký tự // không có ý nghĩa đặc biệt gì. Bên trong một comment dạng //, các ký tự /* và */ không có ý nghĩa đặc biệt gì. Vì thế, bạn có thể "lồng" bất kỳ dạng comment nào bên trong dạng khác. Ví dụ:

/* Comment ve dong lenh in dong chu Hello World:

cout << "HocTV xin chao cac ban!"; // in dong chu HocTV xin chao cac ban!

*/

Bình luận