Database trong XML

Database trong XML được sử dụng để lưu giữ một số lượng lớn thông tin trong định dạng XML. Khi việc sử dụng XML ngày càng gia tăng, việc có một nơi an toàn để lưu giữ các tài liệu XML là thực sự cần thiết. Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu có thể được truy vấn bởi sử dụng XQuery, theo cách tuần tự hóa, và cho ra kết quả theo định dạng mong muốn.

Các loại cơ sở dữ liệu trong XML

Có hai loại cơ sở dữ liệu XML chính:

 • XML-Enabled
 • Native XML (NXD)

XML- Enabled Database

Loại cơ sở dữ liệu này không gì khác ngoài Extension được cung cấp để chuyển đổi tài liệu XML. Đây là cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database), ở đây dữ liệu được lưu giữ trong các bảng bao gồm các hàng và các cột. Các bảng bao gồm tập hợp các bản ghi, và mỗi bản ghi gồm các trường.

Native XML Database

Loại cơ sở dữ liệu này dựa trên Container thay cho định dạng bảng. Nó có thể lưu trữ một lượng lớn dữ liệu và tài liệu XML. Native XML Database được truy vấn bởi biểu thức XPath.

Native XML Database có lợi thế hơn XML-enabled Database. Nó có khả năng để lưu trữ, truy vấn và duy trì tài liệu XML hơn XML-Enabled Database.

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa XML Database:

<?xml version="1.0"?>
<contact-info>
  <contact1>
   <name>Tanmay Patil</name>
   <company>TutorialsPoint</company>
   <phone>(011) 123-4567</phone>
  </contact1>
  <contact2>
   <name>Manisha Patil</name>
   <company>TutorialsPoint</company>
   <phone>(011) 789-4567</phone>
  </contact2>
</contact-info>

Ở đây, một bảng các contact được tạo để giữ các bản ghi của contact (contact1 và contact2), mỗi bản ghi này gồm 3 thực thể: name, company và phone.

Bình luận