Chỉ thị xử lý trong XML

Chương này trình bày khái niệm Chỉ thị xử lý (Processing Instructions - PIs). XML 1.0 Recommendation định nghĩa nó như sau:

Chỉ thị xử lý cho phép tài liệu chứa các chỉ thị cho các ứng dụng. PIs không là một phần của dữ liệu ký tự (CDATA) của tài liệu, nhưng PHẢI được truyền thông qua ứng dụng.

Chỉ thị xử lý (PIs) có thể được sử dụng để truyền thông tin tới các ứng dụng. Chỉ thị xử lý có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong tài liệu bên ngoài phần đánh dấu. Chúng có thể xuất hiện trong Prolog, bao gồm Document Type Definition (DTD), trong nội dung thuần text, hoặc sau tài liệu.

Cú pháp của chỉ thị xử lý (PI) trong XML là:

<?target instructions?>

Ở đây:

  • target - nhận diện ứng dụng mà chỉ thị hướng tới.
  • instruction - nó là chỉ thị mà miêu tả thông tin cho ứng dụng để xử lý.

Một chỉ thị xử lý với một thẻ đặc biệt <? và kết thúc với ?>. Việc xử lý nội dung kết thúc ngay sau khi gặp chuỗi ?>.

Ví dụ

Chỉ thị xử lý hiếm khi được sử dụng. Chúng hầu như được sử dụng để liên kết tài liệu XML tới một Style Sheet. Ví dụ:

<?xml-stylesheet href="tutorialspointstyle.css" type="text/css"?>

Ở đây, target là xml-stylesheet. href="tutorialspointstyle.css" và type="text/css" là dữ liệu hoặc chỉ thị mà ứng dụng mục tiêu sẽ sử dụng tại thời điểm xử lý tài liệu XML đã cho.

Trong trường hợp này, một trình duyệt nhận ra mục tiêu bằng việc chỉ dẫn XML nên được biến đổi trước khi được hiển thị. Trạng thái thuộc tính đầu tiên là kiểu của sự biến đổi là XSL và thuộc tính thứ hai chỉ ra vị trí của nó.

Qui tắc cho chỉ thị xử lý trong XML

Một chỉ thị xử lý có thể chứa bất kỳ dữ liệu nào ngoại trừ tổ hợp ?>, mà được thông dịch như là delimiter đóng. Dưới đây là hai ví dụ về chỉ thị xử lý hợp lệ.

<?welcome to pg=10 of tutorials point?>

<?welcome?>

Bình luận