Tài liệu tham khảo Unix/Linux

Dưới đây là danh sách các nguồn hữu ích về Unix/Linux. Bạn nên tham khảo chúng để hiểu sâu hơn những chủ đề chúng tôi đã đề cập trong loạt bài này.

  • Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.
  • Bell Labs − Quá trình tạo Hệ điều hành UNIX. Cung cấp tổng quan và lịch sử của Hệ điều hành UNIX.
  • BSD UNIX − FreeBSD là một Hệ điều hành UNIX bậc cao cho Server, desktop, và các Platform hiện đại.
  • Linux Online − Linux là một Hệ điều hành Unix-type miễn phí được tạo lần đầu bởi Linus Torvalds với sự hỗ trợ của các nhà lập trình trên toàn Thế giới.
  • Unix @ Wikipedia − Một miêu tả ngắn gọn về Hệ điều hành Unix.
  • The Unix Forums − Một diễn đàn cho những người yêu Unix. Chia sẻ ý tưởng và suy nghĩ của bạn với các Chuyên gia về Unix.

Các quyển sách hữu ích về Unix/Linux

Các quyển sách hữu ích về Unix/Linux

Bình luận