Các lệnh hữu ích trong Unix/Linux

Chương này liệt kê danh sách các lệnh, bao gồm cú pháp và các miêu tả ngắn gọn. Để có thêm nhiều chi tiết về các lệnh này, bạn sử dụng:

$man command

Các file và thư mục trong Unix/Linux

Các lệnh này cho phép bạn tạo các thư mục và điều khiển các file.

LệnhMiêu tả
catHiển thị nội dung file
cdThay đổi thư mục tới dirname
chgrpThay đổi nhóm file
chmodThay đổi sự cho phép
cpSao chép file nguồn vào trong nơi đến
fileXác định kiểu file
findTìm kiếm các file
grepTìm file với biểu thức quy chuẩn
headHiển thị một vài dòng đầu của file
lnTạo một link mềm trên tên cũ
lsHiển thị thông tin về kiểu file
mkdirTạo một thư mục dirname mới
moreHiển thị dữ liệu trong mẫu được đánh số trang
mvDi chuyển (đặt lại tên) một tên file cũ thành một tên file mới
pwdIn thư mục làm việc hiện tại
rmGỡ bỏ (xóa) một file
rmdirXóa một thư mục đang tồn tại
tailIn một vài dòng cuối của thư mục
touchCập nhật truy cập và thời gian chỉnh sửa của một file

Thao tác dữ liệu trong Unix/Linux

Các nội dung của file có thể dược so sánh và thay đổi với các lệnh sau:

LệnhMiêu tả
awkQuét mẫu và tiến trình ngôn ngữ
cmpSo sánh nội dung của 2 file
commSo sánh dữ liệu được phân loại
cutCắt các trường được chọn trong mỗi dòng của một file
diffBộ so sánh file vi sai
expandMở rộng các tab
joinKết hợp file trên một số trường phổ biến
perlNgôn ngữ thao tác dữ liệu
sedBộ soạn luồng văn bản
sortPhân loại dữ liệu file
splitPhân chia file thành các file nhỏ hơn
trBiên dịch các ký tự
uniqBáo cáo các dòng được lặp trong một file
wcTính toán số lượng từ, dòng, và ký tự
viMở bộ soạn văn bản vi
vimMở bộ soạn văn bản vim
fmtBộ định dạng văn bản đơn giản
spellKiểm tra các lỗi chính tả văn bản
ispellKiểm tra các lỗi chính tả văn bản
ispellKiểm tra các lỗi chính tả văn bản
emacsGNU dự án Emacs
ex, editBộ soạn dòng
emacsGNU dự án Emacs
emacsGNU dự án Emacs

Nén file trong Unix/Linux

Các file có thể được nén để tiết kiệm không gian. Các file bị nén có thể được tạo và thực hành với các lệnh dưới.

LệnhMiêu tả
compressNén các file
gunzipBỏ nén các file
gzipPhương thức nén thay thế GNU
uncompressBỏ nén các file
unzipLiệt kê, kiểm tra và giải nén các file bị nén trong tài liệu ZIP
zcatNối và liên kết các file bị nén
zcmpSo sánh các file bị nén
zdiffSo sánh các file bị nén
zmoreLọc file để quan sát crt của các văn bản bị nén

Nhận thông tin trong Unix/Linux

Các tài liệu tra cứu và các sổ tay Unix đa dạng có sẵn trên mạng trực tuyến. Các lệnh shell sau sẽ cung cấp thông tin cho bạn:

LệnhMiêu tả
aproposĐặt vị trí các lệnh bằng từ khóa tra cứu.
infoHiển thị thông tin lệnh trên trang trực tuyến
manHiển thị sổ tay các trang trực tuyến
whatisTìm kiếm dữ liệu whatis cho các từ đầy đủ.
yelpBộ thẩm tra sự giúp đỡ GNOME

Giao tiếp mạng hệ thống trong Unix/Linux

Các lệnh sau được sử dụng để gửi và nhận các file từ một host nội bộ tới một host điều khiển từ xa trên Thế giới.

LệnhMiêu tả
ftpChuyển file tới chương trình
rcpĐiều khiển từ xa việc sao chép file
rloginĐăng nhập từ xa tới một Unix host
rshĐiều khiển từ xa shell
tftpChương trình truyền tải file thường
telnetTạo kết nối terminal tới host khác
sshBảo an shell terminal hoặc sự kết nối lệnh
scpBảo an shell từ việc sao chép file từ xa
sftpBảo an shell từ gửi file tới chương trình

Một trong số các lệnh trên có thể bị hạn chế tại máy tính của bạn vì các lý do bảo mật.

Các thông báo giữa các người sử dụng trong Unix/Linux

Hệ thống Unix hỗ trợ các thông báo hiển thị trên màn hình tới người sử dụng khác và gửi mail tự động trên toàn Thế giới.

LệnhMiêu tả
evolutionCông cụ điều khiển mail GNU trên Linux
mailChương trình gửi và đọc mail đơn giản
mesgCho phép hoặc từ chối nhận các thông báo
parcelGửi các file tới người dùng khác
pineTiện ích vdu-base mail
talkNói chuyện với người sử dụng khác
writeGhi thông báo tới người sử dụng khác

Các chương trình tiện ích trong Unix/Linux

Bảng dưới là các công cụ và ngôn ngữ mà có sẵn dựa trên những gì bạn cài đặt trên hệ thống Unix của bạn:

LệnhMiêu tả
dbxChương trình chỉnh lỗi Sun
gdbChương trình chỉnh lỗi GNU (GNU debugger)
makeDuy trì các nhóm chương trình và các chương trình biên dịch
nmIn danh sách tên chương trình
sizeIn kích cỡ của chương trình
stripDỡ bỏ bảng ký tự và đặt lại vị trí các bit
cbBộ viết đúng (beautifier) chương trình C
ccBộ biên dịch ANSI C cho các hệ thống Suns SPARC
ctraceChương trình chỉnh lỗi C
gccBộ biên dịch GNU ANSI C
indentSắp chữ thụt vào và định dạng của nguồn chương trình C
bcBộ xử lý ngôn ngữ số học tương tác
gclGNU Common Lisp
perlNgôn ngữ mục đích chung
phpTrang web ngôn ngữ được nhúng
pyBộ phiên dịch ngôn ngữ Python
aspTrang web ngôn ngữ được nhúng
CCBộ biên dịch C++ cho các hệ thống Suns SPARC
g++Bộ biên dịch GNU C++
javacBộ biên dịch JAVA
appletvieweirBộ thẩm tra vi mã JAVA
netbeansTích hợp môi trường phát triển JAVA trên Linux
sqlplusChạy bộ phiên dịch Oracle SQL
sqlldrChạy bộ tải dữ liệu Oracle SQL
mysqlChạy bộ phiên dịch mysql SQL

Các lệnh hỗn hợp trong Unix/Linux

Dưới đây là các lệnh và thông tin thay đổi về hệ thống:

LệnhMiêu tả
chfnThay đổi thông tin lệnh finger của bạn
chgrpThay đổi sở hữu nhóm của một file
chownThay đổi người sở hữu
dateIn ngày
determinTự động tìm kiếm kiểu terminal
duIn dung lượng đĩa sử dụng
echoPhản xạ các đối số tới các chức năng tiêu chuẩn
exitThoát khỏi hệ thống
fingerIn thông tin về những người sử dụng đã đăng nhập vào
groupaddTạo một nhóm người sử dụng
groupsChỉ các thành viên của nhóm
homequotaChỉ hạn ngạch và dung lượng file sử dụng
iostatBáo cáo các thống kế I/O
killGửi một signal tới một chương trình
lastHiển thị các đăng nhập cuối của những người sử dụng
logoutThoát khỏi Unix
lunLiệt kê các tên người dùng hoặc ID đăng nhập
netstatChỉ trạng thái của mạng hệ thống
passwdThay đổi mật khẩu của người sử dụng cá nhân
passwdThay đổi mật khẩu đăng nhập của bạn
printenvHiển thị giá trị của một biến shell
psHiển thị trạng thái của các tiến trình hiện tại
psIn các thống kê trạng thái của tiến trình
quota -vHiển thị dung lượng sử dụng đĩa và các giới hạn
resetThiết lập lại chế độ terminal
scriptGiữ scritp của khu vực terminal
scriptLưu giữ kết quả đầu ra của một lệnh hoặc một tiến trình
setenvThiết lập các biến môi trường
sttyThiết lập các chức năng terminal
timeThời gian của một lệnh
topHiển thị tất cả các tiến trình hệ thống
tsetThiết lập chế độ terminal
ttyIn tên terminal hiện tại
umaskChỉ các sự cho phép mà được cung cấp để quan sát các file theo mặc định
unameHiển thị tên của hệ thống hiện tại
uptimeNhận thời gian hoạt động của hệ thống
useraddTạo một tài khoản sử dụng cá nhân
usersIn tên của những người sử dụng đã đăng nhập
vmstatBáo cáo các thống kê bộ nhớ thực
wChỉ những gì mà người dùng đã đăng nhập đang thực hiện
whoLiệt kê danh sách những người dùng đã đăng nhập

Bình luận