Hàm toán học có sẵn trong Shell

Hầu hết các phần của Bài hướng dẫn chủ yếu xây dựng trên Bourne Shell nhưng trang này liệt kê tất cả các hàm toán học được xây dựng có sẵn trong Korn Shell.'

Korn Shell cung cấp sự truy cập tới bộ thiết lập tiêu chuẩn của các hàm toán học. Chúng được gọi bằng cách sử dụng cú pháp gọi hàm C:

HàmMiêu tả
absGiá trị tuyệt đối
logLogarit tự nhiên
acosHàm arcos
sinHàm sin
asinHàm arcsin
sinhHàm sin hyperbolic
cosHàm cos
sqrtCăn bậc hai
coshHàm cos hyperpolic
tanHàm tan
expHàm mũ
tanhHàm tan hyperpolic
intPhần nguyên

Bình luận