Học UNIX

Unix là một hệ điều hành máy tính mà có khả năng thực hiện nhiều hoạt động bởi nhiều người trong cùng một thời gian.

Hệ điều hành Unix là tập hợp các chương trình mà thực hiện vai trò như một đường link giữa máy tính và người sử dụng.

Các chương trình máy tính phân cấp các nguồn hệ thống và phối hợp tất cả các phần bên trong của máy tính được gọi là Hệ điều hành hoặc kernel (hạt nhân).

Những người sử dụng giao tiếp với kernel thông qua một chương trình mà được biết như là shell. Shell là một bộ biên dịch dòng lệnh, nó biên dịch các lệnh được nhập bởi người sử dụng và chuyển đổi chúng thành một ngôn ngữ mà kernel có thể hiểu.

Unix được ra đời năm 1969 bởi Ken Thompson và Dennis Ritche tại phòng thí nghiệm AT&T Bell Labs. Phần hướng dẫn này cung cấp các kiến thức về Unix.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Unix cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

HỌC UNIX/LINUX CƠ BẢN

 • Unix/Linux là gì ?
 • Quản lý File trong Unix/Linux
 • Quản lý thư mục trong Unix/Linux
 • Quyền hạn/Chế độ truy cập file trong Unix
 • Hướng dẫn cài đặt Unix/Linux
 • Các tiện ích cơ bản: in, email trong Unix
 • Filter và Pipe trong Unix/Linux
 • Quản lý tiến trình trong Unix/Linux
 • Các tiện ích giao tiếp mạng trong Unix/Linux
 • Trình soạn thảo vi trong Unix/Linux

CHƯƠNG TRÌNH UNIX SHELL

 • Shell là gì?
 • Sử dụng các biến trong Shell
 • Các biến đặc biệt trong Unix/Linux
 • Sử dụng mảng trong Shell
 • Các toán tử Shell cơ bản
 • Điều khiển luồng trong Shell
 • Vòng lặp trong Unix/Linux
 • Điều khiển vòng lặp trong Unix/Linux
 • Trình thay thế Shell
 • Các kỹ thuật trích dẫn trong Unix/Linux
 • Điều hướng IO trong Unix/Linux
 • Các hàm Shell
 • ManPage Help trong Unix

HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO TRONG UNIX/LINUX

 • Regular Expression trong Unix/Linux
 • Cơ bản về hệ thống File trong Unix/Linux
 • Quản lý người dùng trong Unix/Linux
 • Hiệu năng hệ thống trong Unix/Linux
 • Hệ thống ghi log trong Unix/Linux
 • Signal và Trap trong Unix/Linux

TÀI LIỆU UNIX THAM KHẢO

 • Các lệnh hữu ích trong Unix/Linux
 • Hàm toán học có sẵn trong Shell
 • Tài liệu tham khảo Unix/Linux