Học Java

Học Java cơ bản và nâng cao

Java là ngôn ngữ lập trình máy tính có tính chất hướng đối tượng, dựa trên các lớp, thường được sử dụng cho các hệ thống có tính độc lập cao. Nó được sử dụng để hướng tới các lập trình viên viết ứng dụng "write one, run everywhere" (viết một lần, chạy mọi nơi, nghĩa là đoạn code Java sau khi được biên dịch có thể chạy được trên tất cả các nền tảng hỗ trợ Java mà không cần phải được biên dịch lại. Các ứng dụng Java sau khi đã được biên dịch thành bytecode có thể chạy trên bất kỳ máy ảo Java nào (Java virtual machine)

Cho đến năm 2018, Java là một trong những ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất trên thế giới, đặc biệt cho các úng dựng web client- server. Theo thống kê trên thế giới có khoảng 9 triệu lập trình viên Java

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Java cơ bản và nâng cao miễn phí trên website:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Java cơ bản

 • Java là gì?
 • Lịch sử Java
 • Tổng quan về Java
 • Cài đặt môi trường Java
 • Cách thiết lập PATH trong Java
 • Chương trình Java đầu tiên Hello World
 • Phân tích nội tại chương trình Hello World trong Java
 • Cú pháp Java cơ bản
 • Giới thiệu JDK, JRE và JVM trong Java
 • Các kiểu biến trong Java
 • Kiểu dữ liệu trong Java
 • Toán tử trong Java
 • Vòng lặp trong Java
 • Lệnh IF/ELSE, Lệnh SWITCH/CASE trong Java
 • Number trong Java
 • Character trong Java

Khái niệm Hướng đối tượng

 • Khái niệm hướng đối tượng (OOP) trong Java
 • Đối tượng và lớp (class) trong Java
 • Phương thức trong Java
 • Nạp chồng phương thức trong Java
 • Constructor trong Java
 • Từ khóa static trong Java
 • Từ khóa this trong Java
 • Tính kế thừa trong Java - Từ khóa extends và implements trong Java
 • Quan hệ HAS-A trong Java
 • Ghi đè phương thức trong Java
 • Kiểu trả về covariant trong Java
 • Từ khóa super trong Java
 • Từ khóa final trong Java
 • Đa hình trong Java
 • Gắn kết tĩnh và Gắn kết động (Dynamic Binding) trong Java
 • Toán tử instanceof trong Java
 • Tính trừu tượng trong Java
 • Lớp trừu tượng - Abstract Class trong Java
 • Interface trong Java
 • Phân biệt lớp abstract và Interface trong Java
 • Package trong Java
 • Các kiểu Modifier trong Java
 • Non Access Modifier trong Java
 • Access Modifier trong Java
 • Tính bao đóng trong Java
 • Lớp Object trong Java
 • Nhân bản đối tượng trong Java
 • Mảng (Array) trong Java
 • Lớp Wrapper trong Java
 • Gọi bởi giá trị trong Java
 • Từ khóa strictfp trong Java
 • Date và Time trong Java
 • Regular Expression trong Java

File và I/O trong Java

 • File và I/O trong Java
 • ByteArrayInputStream trong Java
 • DataInputStream trong Java
 • ByteArrayOutputStream
 • DataOutputStream trong Java
 • Lớp File trong Java
 • Lớp FileReader trong Java
 • Lớp FileWriter trong Java

String trong Java

 • String trong Java
 • Immutable String trong Java
 • So sánh chuỗi trong Java
 • Nối chuỗi trong Java
 • Chuỗi con trong Java
 • Phương thức của lớp String trong Java
 • Lớp StringBuffer trong Java
 • StringBuilder trong Java
 • So sánh lớp String và StringBuffer trong Java
 • So sánh lớp StringBuffer và StringBuilder trong Java
 • Tạo lớp Immutable trong Java
 • String toString() trong Java
 • Lớp StringTokenizer trong Java


Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

 • Exception trong Java
 • Khối try-catch trong Java
 • Khối finally trong Java
 • Từ khóa throw trong Java
 • ExceptionHandling và Ghi đè phương thức trong Java
 • Custom Exception trong Java


Cấu trúc dữ liệu trong Java

 • Cấu trúc dữ liệu trong Java
 • Enum trong Java
 • Lớp BitSet trong Java
 • Lớp Vector trong Java
 • Lớp Stack trong Java
 • Lớp Dictionary trong Java
 • Lớp Hashtable trong Java
 • Lớp Properties trong Java


Collection trong Java

 • Collection trong Java
 • Collection Interface trong Java
 • List Interface trong Java
 • Set Interface trong Java
 • SortedSet Interface trong Java
 • Map Interface trong Java
 • Map.Entry Interface trong Java
 • SortedMap Interface trong Java
 • Lớp LinkedList trong Java
 • Lớp ArrayList trong Java
 • Lớp HashSet trong Java
 • Lớp LinkedHashSet trong Java
 • Lớp TreeSet trong Java
 • Lớp HashMap trong Java
 • Lớp TreeMap trong Java
 • Thuật toán Collection trong Java
 • Sử dụng Iterator trong Java
 • Sử dụng Comparator trong Java


Java nâng cao

 • Generic trong Java
 • Serialization trong Java
 • Lập trình mạng Socket - Lập trình mạng Socket trong Java
 • Gửi Email trong Java
 • Thread trong Java
 • Cơ bản về Applet trong Java
 • Tạo Javadoc


Chi tiết về Vòng lặp trong Java

 • Vòng lặp while trong Java
 • Vòng lặp for trong Java
 • Vòng lặp do...while trong Java
 • Vòng lặp foreach trong Java
 • Lệnh break trong Java
 • Lệnh continue trong Java


Điều khiển luồng trong Java

 • Lệnh if trong Java
 • Lệnh if...else trong Java
 • Lồng lệnh if trong Java
 • Lệnh switch trong Java


Tài liệu tham khảo Java

 • Tài liệu tham khảo về Java