Tài liệu tham khảo JSP

Dưới đây chúng tôi liệt kê các links tới các nguồn tài liệu hữu ích chứa thông tin tham khảo về JSP. Mong bạn tìm hiểu chúng để hiểu sâu hơn các chủ đề đã trình bày trong loạt bài này.

  • Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.
  • Sun's Site on Servlets − Site chính thức của Sun cung cấp link về tài liệu cho Servlet.
  • JSP Engine - Tomcat − Apache Tomcat là một triển khai phần mềm mã nguồn mở của các công nghệ Java Servlet và JavaServer Pages.
  • MySQL Connector/J − MySQL Connector/J là JDBC Driver chính thức cho MySQL.
  • The JavaTM Tutorials − Các Guide mang tính thực hành cho lập trình viên Java.
  • JavaTM 2 SDK, Standard Edition − Site chính thức cho JavaTM 2 SDK, Standard Edition
  • Free Java Download − Tải Java về máy ngay bây giờ!
  • Sun Developer Network − Website chính thức của Sun Microsystem, liệt kê tất cả API documentation, công nghệ Java mới nhất, sách và các nguồn khác.

Sách hữu ích về JSP

Servlet & JSP: A TutorialHead First Servlets and JSPHead First Java
Murach's Java Servlets and JSPOCEJWCD Study CompanionJava EE 6 Development with NetBeans 7


Bình luận