Redirect Page trong JSP

Nói chung, Redirect page được sử dụng khi một tài liệu di chuyển tới một địa chỉ mới và chúng ta cần gửi Client tới vị trí mới này hoặc có thể vì cân bằng tải (load balancing) hoặc là do ngẫu nhiên.

Cách đơn giản nhất để Redirect một yêu cầu tới page khác là sử dụng phương thức sendRedirect() của đối tượng response. Sau đây là cú pháp của phương thức:

public void response.sendRedirect(String location)
throws IOException 

Phương thức này gửi phản hồi trở lại trình duyệt cùng với status code và vị trí trang mới. Bạn cũng có thể sử dụng setStatus() và setHeader() cùng nhau để nhận được kết quả tương tự:

....
String site = "http://www.newpage.com" ;
response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY);
response.setHeader("Location", site); 
....

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ minh họa một JSP thực hiện Redirect page tới một vị trí khác:

<%@ page import="java.io.*,java.util.*" %>
<html>
<head>
<title>Page Redirection</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Page Redirection</h1>
</center>
<%
   // New location to be redirected
   String site = new String("http://www.photofuntoos.com");
   response.setStatus(response.SC_MOVED_TEMPORARILY);
   response.setHeader("Location", site); 
%>
</body>
</html>

Bây giờ, chúng ta đặt code trên trong PageRedirect.jsp và gọi JSP này bởi sử dụng địa chỉ URL là http://localhost:8080/PageRedirect.jsp. Nó sẽ đưa bạn tới URL đã cung cấp là: http://www.photofuntoos.com.

Bình luận