Docker - Hub

Docker Hub là một dịch vụ đăng ký trên cloud cho phép bạn tải Docker image. Bạn cũng có thể tải chính Docker image bạn tạo ra lên Docker Hub. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách download và sử dụng Jenkins Docker image từ Docker hub.

Trang web chính thức của Docker hub là - https://www.docker.com/community-edition#/add_ons

Bước 1 - Trước tiên, bạn cần phải đăng ký trên Docker Hub.

Bước 2 - Khi bạn đã đăng ký xong, bạn đăng nhập vào Docker Hub.

Bước 3 - Tiếp theo, chúng ta hãy duyệt và tìm Jenkins image.

Bước 4 - Nếu bạn kéo chuột xuống dưới, bạn có thể thấy lệnh Docker pull. Lệnh này sẽ được sử dụng để tải Jenkins image lên Ubuntu server.

Bước 5 - Chuyển đến Ubuntu server và chạy lệnh sau:

Để chạy Jenkins, bạn cần phải chạy lệnh sau đây:

sudo docker run -p 8080:8080 -p 50000:50000 jenkins 

Lưu ý những điểm sau đây về lệnh sudo phía trên:

  • Chúng ta đang sử dụng lệnh sudo để đảm bảo nó chạy với root access.
  • Ở đây, jenkins là tên của image mà chúng ta muốn tải xuống từ Docker hub và cài đặt trên Ubuntu
  • -p được sử dụng để chỉ ra số port của Docker image nội bộ vào Ubuntu server để chúng ta có thể truy cập vào container.

Sau đó, bạn sẽ chạy thành công chương trình Jenkins như container trên Ubuntu.

Bình luận