Docker - Container

Container là bản thực thể của Docker image, có thể được chạy bằng lệnh Docker run. Mục đích cơ bản của Docker là chạy container. Chúng ta hãy cùng thảo luận cách làm việc với các container.

Chạy container

Việc chạy các container được quản lí với lệnh Docker Run. Để chạy một container trong interactive mode, đầu tiên khởi động Docker container.

sudo docker run –it centos /bin/bash

Sau đó, nhấn tổ hợp phím Ctrl+p, bạn sẽ quay lại OS shell của bạn.

Docker - Container 1

Bạn sẽ chạy bản thực thể của CentOS trên Ubuntu server.

Danh sách các container

Chúng ta có thể liệt kê tất cả các container trên máy thông qua lệnh Docker ps. Lệnh này được sử dụng để đưa ra các container hiện tại đang chạy.

docker ps

Cú pháp

docker ps

Giá trị trả về

Kết quả chỉ ra những container hiện tại đang chạy.

Ví dụ

sudo docker ps

Kết quả trả về

Khi chúng ta chạy lệnh trên, nó sẽ đưa ra kết quả sau

Docker - Container 2

Chúng ta hãy cũng tìm hiểu thêm về các biến thể của lệnh docer ps.

Docker ps -a

Lệnh này được sử dụng để liệt kê tất cả các container trên hệ thống.

Cú pháp

docker p -a

Tùy chọn

-a - Nó nói về lệnh docker ps để liệt kê tất cả các container trên hệ thống.

Giá trị trả về

Kết quả sẽ đưa ra tất cả các container.

Ví dụ

sudo docker ps -a 

Kết quả:

Khi chạy ví dụ trên kết quả trả về như sau

Docker - Container 3

Docker history

Với lệnh này, bạn có thể thấy tất cả các lệnh đã chạy với image và container.

Cú pháp

docker history ImageID 

Tùy chọn

  • ImageID − Đây là Image ID dùng khi bạn muốn xem lại tất cả các lệnh đã sử dụng trước đó.

Giá trị trả về:

Kết quả sẽ đưa ra toàn bộ lệnh đã chạy tại image đó.

Ví dụ

sudo docker history centos

Lệnh trên sẽ chỉ ra tất cả các lệnh đã chạy tại centos image.

Kết quả

Khi chúng ta sử dụng lệnh trên, nó sẽ cung cấp kết quả sau

Docker - Container 4

Bình luận