Học C#

Học C# cơ bản và nâng cao C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft bên trong phần khởi đầu .NET của họ, được phát triển chủ yếu bởi Anders Hejlsberg, một kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC. Loạt bài hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về lập trình C# qua các khái niệm từ cơ bản đến nâng cao liên quan tới ngôn ngữ lập trình C#.

Ngôn ngữ lập trình C# là dựa trên các ngôn ngữ lập trình C và C++, vì thế, nếu bạn đã hiểu cơ bản về C và C++, thì điều này sẽ giúp bạn học tập C# dễ dàng hơn.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học lập trình C# :

MỤC LỤC BÀI HỌC

Cơ bản về C# C#

 • C # is gì
 • Install C # environment
 • C # programment
 • C # -Cú pháp cơ bản
 • Data Type in C #
 • Move change data type in C #
 • Variable in C #
 • Hằng (Constant / Literal) trong C #
 • Toán tử trong C #
 • Luồng điều khiển trong C #
 • Round in C # lặp lại
 • Tính đóng gói trong C #
 • Method in C #
 • Nullable in C #
 • Mảng (Array) trong C #
 • String (Chuỗi) trong C #
 • Cấu trúc (Struct) trong C #
 • Enum in C #
 • Layer (Lớp) trong C #
 • Tính thừa kế trong C #
 • Đa hình dạng trong C #
 • Load toán tử in C #
 • Giao diện trong C #
 • Không gian tên trong C #
 • Tiền xử lý chỉ trong C #
 • Biểu thức chính quy trong C #
 • Xử lý ngoại lệ (Thử / Bắt / Cuối cùng) trong C #
 • Tệp I / O trong C #

Hoạt động C# nâng cao

 • Attribute trong C#
 • Reflection trong C#
 • Thuộc tính (Property) trong C#
 • Indexer trong C#
 • Delegate trong C#
 • Sự kiện (Event) trong C#
 • Collection trong C#
 • Generic trong C#
 • Phương thức nặc danh trong C#
 • Unsafe code trong C#
 • Đa luồng (Multithread) trong C#

Điều khiển luồng trong C# C#

 • Lệnh if trong C#
 • Lệnh if...else trong C#
 • Lồng các lệnh if trong C#
 • Lệnh switch trong C#
 • Lồng các lệnh switch trong C#

Vòng lặp trong C# C#

 • Vòng lặp while trong C#
 • Vòng lặp for trong C#
 • Vòng lặp do...while trong C#
 • Lồng các vòng lặp trong C#
 • Lệnh break trong C#
 • Lệnh continue trong C#

Chi tiết về mảng trong C# C#

 • Mảng đa chiều trong C#
 • Jagged array trong C#
 • Truyền mảng tới hàm trong C#
 • Mảng tham số trong C#
 • Lớp Array trong C#

Tài liệu tham khảo C# C#

 • Tài liệu tham khảo C#