200 Câu hỏi phỏng vấn Java (Phần 3)

Phỏng vấn vẫn là vấn đề rất nhiều bạn ra mới ra trường khá sợ và thiếu tự tin, một phần chủ yếu do thiếu khá nhiều kiến thức nền tảng, một phần là bạn chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Việc đọc qua những câu phỏng vấn là một cách khá hay, giúp bạn trau dồi lại kiến thức của mình cũng như làm quen dần với các câu hỏi bạn sẽ gặp trong cuộc phỏng vấn.

Chương này chúng ta cùng tìm hiểu về 10 câu hỏi phỏng vấn Java tiếp theo.

Kiểu dữ liệu byte được sử dụng khi nào?

Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu trữ không gian trong các mảng rộng, chủ yếu để thay thế cho các số nguyê, khi một byte là nhỏ hơn 4 lần so với một số int.

Biến static (biến tĩnh) là gì?

Các biến lớp cũng còn được biết đến với tên gọi là biến tĩnh (biến static) được khai báo với từ khóa static trong một lớp, nhưng bên ngoài một phương thức, constructor hoặc một khối.

Bạn hiểu gì về Access Modifier?

Java cung cấp một số Access Modifier để thiết lập độ truy cập cho các lớp, các biến, phương thức và constructor. Một thành viên có độ truy cập mặc định khi không có Access Modifier nào được xác định.

Protected Access Modifier là gì?

Các biến, phương thức và constructor, mà được khai báo protected trong một lớp cha (superclass), chỉ được truy cập bởi các lớp cha trong package khác hoặc bất kỳ lớp nào bên trong package đó của lớp được protected.

Synchronized Modifier là gì?

Java cung cấp các Modifier này để cung cấp các tính năng khác ngoài Access Modifier, từ Synchronized chỉ rằng một phương thức có thể chỉ được truy cập bởi một thread tại một thời điểm.

Theo quyền ưu tiên của các toán tử trong Java, toán tử nào có quyền ưu tiên cao nhất?

Các toán tử postfix gồm (), [], . là có quyền ưu tiên cao nhất.

Các biến được sử dụng trong một lệnh switch có thể được sử dụng với kiểu dữ liệu nào?

Các biến được sử dụng trong một lệnh switch chỉ có thể là một byte, short, int hoặc char.

Khi nào phương thức parseInt() có thể được sử dụng?

Phương thức này được sử dụng để lấy kiểu dữ liệu gốc của một chuỗi nào đó.

Tại sao lớp String được coi như là không thể biến đổi (Immutable)?

Lớp String là không thể biến đổi, để mà một khi nó đã được tạo, một đối tượng String không thể bị biến đổi. Khi String là không thể biến đổi, nó là an toàn trong khi được chia sẽ giữa nhiều thread. Điều này là một phần rất quan trọng cho lập trình đa luồng.

Tại sao StringBuffer được gọi là mutable (có thể biến đổi)?

Một lớp String là không thể biến đổi, để mà một khi nó đã được tạo, một đối tượng String không thể bị biến đổi. Nếu có một tình huống bạn cần tạo nhiều sửa đổi đến các chuỗi ký tự thì StringBuffer nên được sử dụng.

Bình luận