200 Câu hỏi phỏng vấn Java (Phần 20)

Phỏng vấn vẫn là vấn đề rất nhiều bạn ra mới ra trường khá sợ và thiếu tự tin, một phần chủ yếu do thiếu khá nhiều kiến thức nền tảng, một phần là bạn chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Việc đọc qua những câu phỏng vấn là một cách khá hay, giúp bạn trau dồi lại kiến thức của mình cũng như làm quen dần với các câu hỏi bạn sẽ gặp trong cuộc phỏng vấn.

Chương này chúng ta cùng tìm hiểu về 10 câu hỏi phỏng vấn Java cuối cùng trong loạt bài.

Lock của một đối tượng là gì và các đối tượng nào có lock?

Một lock của đối tượng là một kỹ thuật được sử dụng bởi nhiều Thread để thu được truy cập được đồng bộ hóa (synchronized) tới đối tượng đó. Một Thread có thể thực thi một phương thức synchronized của một đối tượng chỉ sau khi nó đã giành được lock của đối tượng đó.

Khái niệm Downcasting là gì?

Nó là ép kiểu từ một kiểu chung thành một kiểu cụ thể hơn, ví dụ: ép kiểu xuống theo cấu trúc thứ bậc.

Thứ tự độ ưu tiên và Associativity là gì và cách chúng được sử dụng?

Độ ưu tiên quyết định thứ tự trong đó toán tử được ước lượng trong các biểu thức. Associativity xác định xem một biểu thức là được tính toán từ trái-qua-phải hay từ phải-qua-trái.

Nếu một phương thức được khai báo là protected, thì phương thức đó có thể được truy cập ở đâu?

Một phương thức protected chỉ có thể được truy cập bởi các lớp hoặc Interface của cùng package hoặc bởi các lớp con của lớp trong đó nó được khai báo.

Điểm khác nhau giữa Inner Class và Nested Class?

Khi một lớp được định nghĩa bên trong một phạm vi của lớp khác, thì nó trở thành Inner Class. Nếu Access Modifier của Inner Class là static, thì nó trở thành Nested Class.

Bạn cần chú ý điều gì khi thực hiện ghi đè phương thức?

Các phương thức bị ghi đè phải có cùng tên, danh sách tham số, và kiểu trả về. Phương thức ghi đè không thể giới hạn sự truy cập của phương thức nó ghi đè.

Chuỗi Constructor (hay Constructor Chaining) là gì và cách thực hiện nó trong Java?

Một Constructor của đối tượng con đầu tiên luôn luôn cần để xây dựng cha của nó. Trong Java, điều này được thực hiện thông qua một lời gọi ngầm định tới constructor (không có tham số) như là lệnh đầu tiên.

Có thể ép kiểu giá trị double thành một byte được không?

Có.

Cách một lệnh try quyết định mệnh đề catch nào nên được sử dụng để xử lý một Exception?

Khi một Exception được ném bên trong thân khối lệnh try, thì các mệnh đề catch của lệnh try đó được kiểm tra. Mệnh đề catch đầu tiên nào có khả năng xử lý Exception đó sẽ được thực thi. Các mệnh đề catch còn lại được bỏ qua.

Các giá trị mặc định của tất cả phần tử trong một mảng khi được định nghĩa như là một biến instance là gì?

Nếu mảng là một mảng các kiểu giá trị gốc, thì tất cả phần tử của mảng đó sẽ được khởi tạo với giá trị mặc định tương ứng với kiểu gốc đó.

Lời kết

Đến đây, bạn đã theo dõi toàn bộ các câu phỏng vấn về Java mà chúng tôi đã trình bày, nhưng mong bạn nên đọc lại một lần nữa, điều đó giúp bạn tự tin hơn. Nếu bạn mới ra trường, thì người phỏng vấn sẽ không mong đợi bạn sẽ trả lời các câu hỏi phức tạp, do đó, điều bạn nên làm là củng cố thật kĩ kiến thức cơ bản của mình.

Một điều nữa cần nói đến là, sẽ không vấn đề gì nếu bạn không thể trả lời một số câu hỏi, vì chẳng phải ai cũng có thể biết và nhớ hết được, nhưng điều bạn cần là sự tự tin với bất kỳ câu trả lời nào. Vì thế, hãy thật tự tin trong cuộc phỏng vấn.

Cuối cùng, Hoctv chúc bạn những lời chúc tốt đẹp nhất và mong bạn sẽ có một cuộc phỏng vấn thành công.

Bình luận