Học Java JDBC

[Kết nối cơ sở dữ liệu trong Java với JDBC] Java JDBC là một Java API để kết nối và thực thi truy vấn với cơ sở dữ liệu. JDBC API sử dụng các JDBC Driver để kết nối với cơ sở dữ liệu. JDBC làm việc với Java trên nhiều nền tảng đa dạng như Windows, Mac OS, Unix, …

Để đáp ứng nhu cầu học tập và tìm hiểu về cách Java làm việc như thế nào với cơ sở dữ liệu, chúng tôi cung cấp loạt bài hướng dẫn về Java JDBC. Loạt bài hướng dẫn về Java JDBC này cung cấp đầy đủ các khái niệm và các kiến thức cơ bản về Java JDBC cho các lập trình viên Java mong muốn tìm hiểu về JDBC Framework cũng như cách sử dụng của nó.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Java JDBC cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Học JDBC cơ bản và nâng cao

 • Tổng quan về JDBC
 • Cài đặt JDBC
 • Giới thiệu JDBC Driver
 • Kiểu dữ liệu trong JDBC
 • Kết nối JDBC với cơ sở dữ liệu
 • Kết nối JDBC với Oracle
 • Kết nối JDBC với MySQL
 • Tạo ứng dụng JDBC đơn giản
 • Lớp DriverManager trong JDBC
 • Connection Interface trong JDBC
 • Statement Interface trong JDBC
 • PreparedStatement Interface trong JDBC
 • CallableStatement Interface trong JDBC
 • ResultSet Interface trong JDBC
 • Di chuyển trong ResultSet trong JDBC
 • Quan sát ResultSet trong JDBC
 • Cập nhật ResultSet trong JDBC
 • ResultSetMetaData Interface trong JDBC
 • DatabaseMetaData Interface trong JDBC
 • RowSet Interface trong JDBC
 • Transaction trong JDBC
 • Ví dụ về Commit và Rollback trong JDBC
 • Ví dụ Savepoint trong JDBC
 • SQLException: Xử lý ngoại lệ trong JDBC
 • Batch Processing trong JDBC

Một số chương trình JDBC cơ bản

 • Một số chương trình JDBC cơ bản
 • Chương trình tạo cơ sở dữ liệu trong JDBC
 • Chương trình chọn cơ sở dữ liệu trong JDBC
 • Ví dụ xóa cơ sở dữ liệu trong JDBC
 • Ví dụ tạo bảng trong JDBC
 • Chương trình để xóa bảng trong JDBC
 • Ví dụ chèn bản ghi trong JDBC
 • Chương trình chọn bản ghi trong JDBC
 • Ví dụ xóa bản ghi trong JDBC
 • Chương trình cập nhật bản ghi trong JDBC
 • Ví dụ mệnh đề WHERE trong JDBC
 • Ví dụ mệnh đề LIKE trong JDBC
 • Ví dụ mệnh đề ORDER BY trong JDBC