Học Python

[Học Python cơ bản và nâng cao - Học ngôn ngữ lập trình Python hay nhất] Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, bậc cao, mạnh mẽ. Ngoài ra, học Python là khá đơn giản và dễ dàng. Python cũng là một ngôn ngữ thông dịch, tức là ngôn ngữ không cần phải biên dịch ra file chạy mà đọc code đến đâu thì chạy đến đó. Khi chạy lệnh Python ta sẽ có một giao diện dòng lệnh giống của Unix, có thể chạy từng dòng code ngay trực tiếp tại đây.

Guido Van Rossum là người sáng lập ra ngôn ngữ này. Source code của Python mã nguồn mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý. Theo đánh giá của Eris S. Raymond, Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện chon người mới học lập trình.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Python cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

GIỚI THIỆU PYTHON

 • Python là gì
 • Hướng dẫn cài đặt Python
 • Chương trình Hello World
 • Cú pháp Python cơ bản
 • Tham số dòng lệnh trong Python
 • Các kiểu biến trong Python
 • Toán tử trong Python

ĐIỀU KHIỂN LUỒNG VÀ VÒNG LẶP

 • Điều khiển luồng trong Python
 • Lệnh if trong Python
 • Lệnh if...elif...else trong Python
 • Lồng các lệnh if trong Python
 • Vòng lặp trong Python
 • Vòng lặp while trong Python
 • Vòng lặp for trong Python
 • Lồng vòng lặp trong Python
 • Lệnh break trong Python
 • Lệnh continue trong Python"
 • Lệnh pass trong Python

CÁC KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN

 • Number trong Python
 • Chuỗi (String) trong Python
 • List trong Python
 • Tuple trong Python
 • Dictionary trong Python

HÀM, MODULE VÀ FILE I/O

 • Date & Time trong Python
 • Hàm trong Python
 • Module trong Python
 • File I/O trong Python

XỬ LÝ NGOẠI LỆ (EXCEPTION HANDLING)

 • Standard Exception trong Python
 • Assertion trong Python
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) trong Python

PYTHON NÂNG CAO

 • Khái niệm hướng đối tượng trong Python
 • Regular Expression trong Python
 • Lập trình CGI trong Python
 • Truy cập MySQL Database trong Python
 • Lập trình mạng trong Python
 • Gửi Email sử dụng SMTP trong Python
 • Đa luồng (Multithread) trong Python
 • Xử lý XML trong Python

THAM KHẢO

 • Tool/Utility trong Python